22 Ιανουαρίου 2013

Η Ενωση ζητά Αύξηση των Οργανικών Θέσεων Π.Π.Υ και του Πίνακα Επιτυχόντων στα 5 έτη ( Η Πρόταση για τροποποίηση του Ν. 3938/2011 άρθρο 15)

Λάρισα, 22/01/2013  
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 40

Προς: Επιτελικό Συμβούλιο Πυροσβεστικού Σώματος

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3938/2011 άρθρο 15 ».


Νόμος   3938/2011 Άρθρο 15 

Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης τροποποίηση.

1. Στο Πυροσβεστικό Σώμα συνιστάται ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού, με την ονομασία «Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης», οι οποίοι καταλαμβάνουν επί θητεία οργανικές θέσεις. Συνιστώνται (4.000) (4.500) οργανικές επί θητεία θέσεις πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης με αντίστοιχη μείωση οργανικών θέσεων μονίμων πυροσβεστών. (Οι οργανικές αυτές θέσεις κατανέμονται με την αναλογικότητα 2 προς 1 σε όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος δηλαδή για  κάθε δυο οργανικές μονίμου 1 Πενταετή.) Ο αριθμός των οργανικών θέσεων πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται με προεδρικό διάταγμα που προτείνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη.
2. "......................................."
3. Ως Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης με την ίδια ως άνω σχέση, μπορούν επίσης να προσλαμβάνονται εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους και κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄): α) εποχικοί πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή κατά τις αντιπυρικές περιόδους (2008 έως και 2010) (2010-2012) και (β) εποχικοί πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή σε μία από τις αντιπυρικές περιόδους (2008 έως και 2010 και επιπλέον την ίδια ιδιότητα σε πέντε αντιπυρικές περιόδους κατά τα έτη 2000 έως και 2007 ). 
4. "........................."
5. "................................. Για τους υποψηφίους της παραγράφου 3 δεν προσμετράτε ο βαθμός του απολυτηρίου τίτλου σπουδών, αλλά στα μόρια που συγκεντρώνει ο υποψήφιος κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω περιπτώσεων α΄έως και ι΄προστίθενται (οκτώ (8) μόρια  αν ο υποψήφιος είναι απόφοιτος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. )  (πέντε (5)μόρια) (έξι (6))μόρια αν ο υποψήφιος είναι απόφοιτος Λυκείου .............................
6. ".....................................Η Επιτροπή καταρτίζει τους πίνακες επιτυχόντων ανά κατηγορία υποψηφίων με βάση τον αριθμό των μορίων κάθε υποψηφίου. Οι πίνακες επιτυχόντων ισχύουν για (τρία έτη)  (πέντε έτη). Όσοι προσλαμβάνονται κατά το χρονικό διάστημα της ( τριετίας )  ( πενταετίας ) αυτής απαιτείται να έχουν κατά το χρόνο πρόσληψής τους τα προσόντα που προβλέπονται από την προκήρυξη, εκτός της ηλικίας την οποία απαιτείται να έχουν κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης. ...........
7. "........................."
8. Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου, (κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης ένταξης τους ως Πυροσβέστες) οι οποίοι κατά το χρόνο πρόσληψής τους δεν είχαν υπερβεί το 40ό έτος (ως καταληκτική ημερομηνία για τον υπολογισμό του έτους η 31 Δεκεμβρίου) της ηλικίας τους (αλλά και όσοι πέρα της ηλικίας των 40α ετών εφόσον η προϋπηρεσία τους ως Εποχικοί και ως Πενταετείς επαρκεί για να κατοχυρώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατά το έτος που προβλέπετε υποχρεωτική συνταξιοδότηση για το Πυροσβεστικό προσωπικό), μπορούν να ζητήσουν, αντί της ανανέωσης της θητείας τους, να ενταχθούν στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό με το βαθμό του Πυροσβέστη, εφόσον κριθούν ικανοί από το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Πυροσβεστών................."
9. "............................."
____________________________________________
Αυτή είναι η πρόταση μας και οι τροποποιήσεις που προτείνουμε είναι αλληλένδετες η μια από την άλλη. 
Αν  θελήσετε να την τροποποιήσετε θα πρέπει να μας καλέσετε για να σας πούμε εάν συμφωνούμε διαφορετικά δεν την αποδεχόμαστε ως δική μας πρόταση. Έτσι όπως είναι φτιαγμένη εξυπηρετεί και την αναδιάρθρωση του Σώματος αλλά και την αλλαγή του Π.Δ. 170/1999 και δίνει οριστική λύση στο πρόβλημα της ομογενοποιήσεις του Σώματος .
Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο και με το Υπουργείο και με το Αρχηγείο αλλά και με οποιονδήποτε συνδικαλιστικό φορέα που ανήκει στο Σώμα πάντα πάνω σε δίκαιες λύσεις που να ικανοποιούν αναλογικά και δίκαια όλους τους υπαλλήλους του Σώματος ώστε αναδιάρθρωση και ομογενοποιήσει να δώσουν νέα πνοή στο Σώμα και προοπτική για το μέλλον. 

ΟΠΟΥ ΓΚΡΙ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΘΕΙ 
ΟΠΟΥ ΚΙΤΡΙΝΟ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Καστανίδης Γιώργος  
Τηλ.6973844020

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
Πυργιώτης Απόστολος
Τηλ.6973774868

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ Π.Π.Υ. ΕΛΛΑΔΟΣ

Σ.Δ: Ανάρτησα μόνο τις παραγράφους που ενδιαφέρουν άμεσα τους επιλαχόντες και τους συμβασιούχους πυροσβέστες.
Το μόνο που έχω να πω είναι ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΡΑΒΟ για την ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ δουλειά που φαίνεται ότι έχουν κάνει με την ολοκληρωμένη αυτή πρότασή τους και εκ μέρους των Επιλαχόντων Πυροσβεστών για την πρότασή τους για ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ κατά 500 θέσεις αλλά και την επιμήκυνση του ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ 3 ΣΤΑ 5 ΕΤΗ !!!
Δεν ξέρω αν θα πετύχουν κάτι από αυτά αλλά και μόνο η προσπάθεια που θέλω να πιστεύω ότι θα κάνουν με όλες τους τις δυνάμεις για τους συναδέλφους τους, μας δίνει ψυχική δύναμη και κουράγιο και γεφυρώνει το όποιο πιθανόν χάσμα άρχισε να δημιουργείτε από κακούς χειρισμούς άλλων, τον τελευταίο χρόνο.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777