18 Αυγούστου 2011

Προσφορά απο Δικηγορικό Γραφείο για 176 €.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΟΦΙΑ B. ΣΙΔΕΡΑ

Θεσσαλονίκη, 18/8/2011
Προς το Σωματείο Συμβασιούχων Πυροσβεστών Θεσσαλονίκης.

Στα πλαίσια του δικηγορικού μου λειτουργήματος και επειδή τυγχά-νω και σύζυγος εποχικού πυροσβέστη σας παραθέτω τα ακόλουθα προς ενημέρωση των μελών σας αποβλέποντας σε μια μελλοντική συνεργασία με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Επικύρωση εγγράφων και μετάφραση πτυχίων που απαιτούνται για την προκήρυξη.
Σύμφωνα με το άρθρο 52 και 53 του Ν. Δ. 3026/1954 «Κώδικας περί Δικηγόρων» ( ΦΕΚ 235/ Α'), οι δικηγόροι έχουν εκ του νόμου την δυνατότητα επικυρώσεων αντιγράφων και επίσημων μεταφράσεων ξενόγλωσσων κειμένων στα ελληνικά. Για την κατάθεση πτυχίων ξένων γλωσσών στα πλαίσια της προκήρυξης απαιτείται επίσημη μετάφραση τους. Επίσης για την κατάθεση κάθε αντιγράφου των δικαιολογητικών απαιτείται επικύρωση τους. Το γραφείο μου αναλαμβάνει μεταφράσεις και επικυρώσεις με ιδιαίτερα χαμηλή αμοιβή (20 ευρώ/ανά έγγραφο).


ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 176 ΕΥΡΩ
Όπως ήδη γνωρίζετε η δικαστική επιδίωξη του εν λόγω επιδόματος είναι εφικτή ειδικά δε για τους εργαζομένους με σχέση εργασίας ιδι-ωτικού δικαίου, οι οποίοι υπάγονται στα πολιτικά και όχι τα διοικητι-κά δικαστήρια, πρόσφατα ο Άρειος Πάγος έκρινε αμετάκλητα με σειρά αποφάσεών του υπέρ της αναδρομικής καταβολής της ειδικής παροχής των 176 ευρώ (βλ. ΑΠ. 588/2011).
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία θα πρέ-πει να προσκομίσουν α) βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης στην οποία να εμφαίνεται η ημερομηνία πρόσληψής τους και β) μία πρόσφατη αναλυτική μισθολογική εκκαθάριση (σε αντίγραφο). Τα λοιπά έγγραφα όπως δηλαδή 1) στοιχεία πελάτη, 2) εργολαβικό δίκης 3) εξουσιοδότηση στην οποία να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής, τα οποία θα χρειαστούν για την νομιμοποίηση του γρα-φείου μου, εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον θα τα αποστείλω στο σωματείο σας προκειμένου να είναι εύκολη η διανομή και η συμπλήρωση τους από τους συμβασιούχους πυροσβέστες.
Τα έξοδα που θα πρέπει να προκαταβληθούν για τον πρώτο βαθμό ανέρχονται σε 50 ευρώ ανά ενδιαφερόμενο. Σε περίπτωση άσκησης έφεσης τα έξοδα του δευτέρου βαθμού θα ανέλθουν σε 30 ευρώ ανά ενδιαφερόμενο.
Η αμοιβή του γραφείου θα ανέλθει σε ποσοστό 5% επί του τελικού επιδικασθέντος και εισπραχθέντος ποσού.

Με εκτίμηση Σοφία Σιδερά.
Δικηγόρος διορισμένη στο εφετείο Αθηνών.
email : sidera.s@dsa.gr

Σ.Δ: Η παραπάνω επιστολή ήρθε στο σωματείο μας σήμερα ως προσφορά απο το Δικηγορικό Γραφείο και δημοσιεύεται προς ενημέρωση και μόνο.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777