06 Μαρτίου 2013

Προβληματική η μέχρι σήμερα εφαρμογή των οδηγιών Seveso στην Ελλάδα. Μέρος 1ο.


Τουλάχιστον προβληματική μπορεί να χαρακτηριστεί η μέχρι σήμερα εφαρμογή των Οδηγιών Seveso στην Ελλάδα: κατακερματισμός αρμοδιοτήτων, περιορισμένη διενέργεια επιθεωρήσεων, έλλειψη δοκιμών στην πράξη για τα σχέδια έκτακτης ανάγκης και μηδενική ενημέρωση των πολιτών για Τεχνολογικά και Βιομηχανικά Ατυχήματα, μπορούν να οδηγήσουν σε μοιραία αποτελέσματα.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας του ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα: «Τεχνολογικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης. Nομοθεσία - Πρόληψη - Διαχείριση - Αντιμετώπιση», κατατέθηκαν σοβαροί προβληματισμοί για την ετοιμότητα της χώρας να διαχειριστεί Τεχνολογικά και Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μετά από πρόταση της διαρκούς Ομάδας Εργασίας για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και φιλοξενήθηκε στο αμφιθέατρο του Επιμελητηρίου.
Κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ Τάσος Κονακλίδης ξεκαθάρισε ότι στόχος της εκδήλωσης να ανοιχθεί -για ακόμα μια φορά- ένας δίαυλος επικοινωνίας με όλους του εμπλεκόμενους φορείς, στο βαθμό αρμοδιότητάς τους και πολύ περισσότερο με εκείνους τους φορείς που έχουν σημαίνοντα ρόλο στην οργάνωση της υποδομής και την αντιμετώπιση ατυχημάτων τέτοιου τύπου. «Η χώρα μας έχει ζήσει μεγάλα ατυχήματα, η πόλη μας το ίδιο, ευτυχώς δεν μπορούμε να συναγωνιστούμε τα διάσημα διεθνή ατυχήματα. Γι΄αυτό, σήμερα, θα ξαναμιλήσουμε για τη διαχείριση της επικινδυνότητας, για τα σύγχρονα εργαλεία και τις οδηγίες, για αυτό το σύνθετο πρόβλημα - πρόκληση με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις: εκτίμηση επιπτώσεων, σχεδιασμό δράσεων, ανάπτυξη μηχανισμών επιχειρησιακής ετοιμότητας, συντονισμό υπουργείων, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, βιομηχανικών φορέων, παραγωγικών μονάδων και πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ελλάδα και Seveso II
Αντίθετη πορεία, σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, ακολουθεί στην Ελλάδα η εφαρμογή των Οδηγιών Seveso, όπως υπογράμμισε η Χριστίνα Γιαννακίδου, στέλεχος της Διεύθυνσης Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης. Απέδωσε το παραπάνω γεγονός τόσο στη φθίνουσα βιομηχανική πορεία της χώρας, όσο και στον κατακερματισμό της αρμοδιότητας παρακολούθησης των διατάξεων των Οδηγιών. 
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 12044/613/2007 (Seveso II) οι αρμόδιες αρχές είναι οκτώ (συμπεριλαμβανομένης και της αδειοδοτούσας αρχής) ή εννέα όταν η εγκατάσταση αφορά φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 
Επιπλέον, η ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ δυσχεραίνεται από την περιορισμένη διενέργεια των προβλεπόμενων επιθεωρήσεων, ενώ σημαντική είναι κι η απουσία ενημέρωσης του κοινού για τη σωστή αντίδραση σε περίπτωση εκδήλωσης βιομηχανικού ατυχήματος. "Δεδομένης της αδήριτης ανάγκης λήψης ουσιαστικών μέτρων για την πρόληψη βιομηχανικών ατυχημάτων, ειδικά σε περιόδους όπου η έλλειψη πόρων μπορεί να οδηγήσει σε μοιραίους περιορισμούς σε θέματα ασφάλειας στις εγκαταστάσεις, είναι απαραίτητη η προσπάθεια τήρησης και ενδυνάμωσης των στόχων των Οδηγιών Seveso για τον περιορισμό των συνεπειών των Βιομηχανικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης στην υγεία και στο περιβάλλον και στην προσπάθεια διασφάλισης υψηλού επιπέδου προστασίας", είπε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας που παρουσίασε η κ. Γιαννακίδη, το 2010 στην Ελλάδα η Οδηγία Seveso II αφορούσε 275 εγκαταστάσεις, από τις οποίες οι 42 αναφέρονταν ως "μη λειτουργούσες". Το 28% των εγκαταστάσεων αυτών χωροθετείται στη Βόρεια Ελλάδα και το 20% στην περιφέρεια Αττικής.
Εξίσου αποθαρρυντικό για την ορθή εφαρμογή της Οδηγίας Seveso II στην Ελλάδα αποτελεί και το ποσοστό ενημέρωσης του κοινού από τις βιομηχανίες που εμπίπτουν στην Οδηγία, σχετικά με την απαιτούμενη συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος, το οποίο ανήλθε σε... 0% για την περίοδο 2006 - 2008. 
Αντίστοιχα περιορισμένος ήταν και ο αριθμός των επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεων που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα την ίδια περίοδο, όπου πραγματοποιήθηκαν μόλις... 35 επιθεωρήσεις, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά τους. Να σημειωθεί ότι η οδηγία προβλέπει τουλάχιστον μία επιθεώρηση ανά εγκατάσταση τον χρόνο. Η κ.Γιαννακίδη καυτηρίασε και το γεγονός πως ενώ έχουν γραφεί Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης, κανένα από αυτά δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο πραγματικής άσκησης, προκειμένου να καταγραφούν ελλείψεις και προβλήματα.
Όπως είναι ήδη γνωστό, στις 21 Δεκεμβρίου 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για νέα Οδηγία (Seveso III), η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιουνίου 2015.

ΠΗΓΗ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777