16 Σεπτεμβρίου 2014

Ενημέρωση από τον Δικηγόρο των Επιλαχόντων Π.Π.Υ για την απόφαση του Δικαστηρίου.

Συνάδελφοι,
μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον δικηγόρο των Επιλαχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης κ. Αγγελάκη Πέτρο ενημερωθήκαμε ότι το δικαστήριο έβγαλε απόφαση να ... "αποφασίσει" τον Απρίλιο !!!
Ο λόγος είναι οι έλεγχοι που διενεργούνται από την Επιτροπή που σύστησε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για πλαστά δικαιολογητικά πρόσληψης στους Π.Π.Υ.
Ο κ. Αγγελάκης απέστειλε στο Blog το σκεπτικό της "απόφασης" το οποίο και σας παραθέτω για ενημερωθούν οι περισσότεροι δυνατοί ενδιαφερόμενοι:

"Με τις υπ’ αριθ. 2285/2014 και 2286/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών αναβλήθηκε η εκδίκαση των αιτήσεων ακυρώσεως και ορίστηκε νέα δικάσιμος για την εκδίκαση των υποθέσεων η 2-4-2015.
Ειδικότερα, με τις ως άνω αποφάσεις κρίθηκαν τα εξής: «Επειδή, μετά τη συζήτηση της κρινόμενης υποθέσεως, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1347 οικ. Φ.109.1 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ Β’ 691/19-3-2014) «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για τον έλεγχο των δικαιολογητικών που απαιτήθηκαν για την πρόσληψη των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, στο πλαίσιο του ένδικου διαγωνισμού και η υποβολή σχετικής εισήγησης στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Το πόρισμα της παραπάνω Επιτροπής κρίνεται απαραίτητο για την διερεύνηση της βασιμότητας των προβαλλόμενων από τους αιτούντες λόγους, αλλά και του εννόμου συμφέροντός τους, σε περίπτωση που μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και τη διαπίστωση της υπάρξεως επιτυχόντων υποψηφίων που θα έπρεπε να είχαν αποκλειστεί, αλλάξει η σειρά κατατάξεώς τους. Συνεπώς, εν όψει τούτων, κρίνεται αναγκαίο να αναβληθεί η έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της κρινόμενης αιτήσεως ακυρώσεως προκειμένου να αποσταλεί στο Δικαστήριο το πόρισμα που θα εκδοθεί από τη συσταθείσα με την προαναφερομένη υπ’ αριθ. 1347 οικ. Φ.109.1 κοινή υπουργική απόφαση Επιτροπή, ως και κάθε άλλο στοιχείο που να αφορά την αλλαγή σειράς των επιτυχόντων του Διαγωνισμού. ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ Αναβάλλει την εκδίκαση της αιτήσεως ακυρώσεως. Ορίζει νέα δικάσιμο για την εκδίκαση της υποθέσεως την 2-4-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ"

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777