15 Απριλίου 2015

Ερώτηση του ΚΚΕ για σταθερές υπηρεσιακές σχέσεις σε όλο το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος.

02/04/2015
ΘΕΜΑ: "Σταθερές υπηρεσιακές σχέσεις για όλο το προσωπικό της Πυροσβεστικής"

«Η λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος με την ύπαρξη τριών κατηγοριών πυροσβεστών, με διαφορετικές υπηρεσιακές σχέσεις, αποτελεί έναν από τους παράγοντες, που συντελούν στην υποβάθμιση και συρρίκνωση του συστήματος πυρασφάλειας και πυροπροστασίας.
Αναδεικνύει τις διαχρονικές ευθύνες όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, τις συνέπειες από την εφαρμογή των αντιλαϊκών πολιτικών τους, που δημιούργησαν διακρίσεις και αβεβαιότητα στις υπηρεσιακές σχέσεις του προσωπικού στην Πυροσβεστική.
Οι διακρίσεις αυτές εκδηλώνονται στο ωράριο εκτέλεσης της υπηρεσίας, στην ένταξη σε διαφορετικά μισθολόγια και ασφαλιστικά δικαιώματα, στην έλλειψη υπηρεσιακής εξέλιξης για τους συμβασιούχους πυροσβέστες, στην έλλειψη μέσων ατομικής προστασίας, στη διάρκεια πρόσληψης κατά την αντιπυρική περίοδο, στις διακρίσεις χορήγησης κανονικών αδειών, στη μη χορήγηση αδειών ανατροφής τέκνων κ.ά.
Η μεγάλη έλλειψη προσωπικού έχει ως συνέπεια και τη μειωμένη σύνθεση των πληρωμάτων, στην αντιμετώπιση των συμβάντων. Επιδεινώνει την εντατικοποίηση της υπηρεσίας κατά την εκτέλεση του πυροσβεστικού έργου, με αποτέλεσμα να σημειώνονται αρκετοί τραυματισμοί έως και θάνατοι πυροσβεστών.
Ολα τα παραπάνω υλοποιήθηκαν με νόμους όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Αρχικά ανέθεσαν τη δασοπυρόσβεση στο Πυροσβεστικό Σώμα, χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητες προσλήψεις προσωπικού, ενώ αντίθετα κατάργησαν χιλιάδες θέσεις πυροσβεστών. Προχώρησαν στην παραπέρα στρατιωτικοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος, στην υποβάθμιση και τη συρρίκνωση των υπηρεσιών του. Εκχώρησαν αρμοδιότητες πυρόσβεσης στους δήμους. Τα χιλιάδες κενά επιχειρείται κάθε χρόνο να καλύπτονται εκτός από τους επί θητεία πενταετείς πυροσβέστες και από εποχικούς συμβασιούχους πυροσβέστες, για λίγους μήνες, που δεν καλύπτουν ούτε καν την αντιπυρική περίοδο.
Η πολιτική αυτή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην εκτέλεση των υπηρεσιών πυρόσβεσης, εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για το λαό, αλλά και για τους ίδιους τους πυροσβέστες. Η κατάσταση επιδεινώνεται από τη μη εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, που προβλέπει η σχετική νομοθεσία για το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος.
Είναι άμεση ανάγκη να καλυφθούν όλες οι κενές θέσεις πυροσβεστών με προσλήψεις και σταθερές υπηρεσιακές σχέσεις. Μέρος των προσλήψεων μπορεί να καλυφθεί από τους επί θητεία πενταετείς πυροσβέστες, καθώς και από τους εποχικούς συμβασιούχους πυροσβέστες που πληρούν τις προϋποθέσεις, με την κατάλληλη μάλιστα πρόσθετη εκπαίδευσή τους, και με επικαιροποίηση των κριτηρίων ικανότητας για την πρόσληψή τους.
Επίσης, για τους εποχικούς και τους επί θητεία πενταετείς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για πρόσληψη στην Πυροσβεστική, η κυβέρνηση οφείλει να τους προσλάβει με σταθερές υπηρεσιακές σχέσεις, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τις υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας.

Ερωτάται ο υπουργός:
* Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να καταργήσει την κατηγοριοποίηση του προσωπικού της Πυροσβεστικής, έτσι ώστε να υπάρχει προσωπικό με σταθερή υπηρεσιακή σχέση, με τα ίδια εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα;
* Θα γίνουν άμεσα οι απαραίτητες και αναγκαίες προσλήψεις προσωπικού, για την επάνδρωση των κενών θέσεων των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος;».

Οι Βουλευτές
Βαρδαλής Δημητρίου Αθανάσιος
Γκιόκας Χρήστου Ιωάννης
Καραθανασόπουλος Πέτρου Νικόλαος
Κατσώτης Περικλή Χρήστος

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777