16 Αυγούστου 2016

Π.Δ. 82/2016: Σημαντικές αλλαγές στις άδειες των Πυροσβεστών.

Σ.Δ: Οι αλλαγές που έρχονται με το νέο Π.Σ 82/2016 στις άδειες (ειδικές) των πυροσβεστών εν συντομία είναι:
Άδειες εξερχομένων της Π.Α.
* 'Αδεια 2 (δύο) ημερών δικαιούνται και οι εξερχόμενοι από την Σχολή Ανθυποπυραγών της Π.Α. Την άδεια αυτοί την δικαιούνταν μόνο οι πυροσβέστες που αποφοιτούσαν από την Πυροσβεστική Ακαδημία.
Χορήγηση Κανονικής μετά από μακρά αναρρωτική άδεια.
* Δεν δικαιούνται κανονική άδεια όσοι επανέρχονται από τη μακρά αναρρωτική άδεια, που προβλέπεται στο άρθρο 127 του Π.Δ. 210/1992 (Α΄ 99), πριν την πάροδο εξαμήνου από την επάνοδό τους. Έχει αφαιρεθεί η φράση "στο ίδιο ημερολογιακό έτος".
Γονική άδεια

* Στους γονείς που έχουν τέκνο ηλικίας κάτω των έξι (6) ετών επιτρέπεται να χορηγείται, ύστερα από έγκριση του Υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι δύο (2) έτη συνολικά και μέχρι ένα (1) έτος για κάθε επιπλέον τέκνο. Διάστημα τριών (3) μηνών της άδειας αυτής χορηγείται άπαξ με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου παιδιού και άνω. Η ως άνω τρίμηνη άδεια χορηγείται συνεχόμενα ή τμηματικά, όχι όμως για διάστημα μικρότερο του ενός (1) μηνός. Εδώ απαλείφεται η λέξη "απαξ".
Άδεια κυήσεως, τοκετού
* Η άδεια κυήσεων τοκετού πέραν του 3ου τέκνου προσαυξάνεται κάθε φορά κατά 2 μήνες ενώ σε περίπτωση πολύδυμης κύησης αυξάνεται κατά 1 μήνα για κάθε ένα τέκνο πέραν του έτους.
Άδεια ανατροφής τέκνου.
* Καταργήθηκε η ειδική διάταξη για την άδεια ανατροφής τέκνου στις περιπτώσεις που ο/η σύζυγος του πυροσβεστικού υπαλλήλου δεν εργάζεται.
* Προστέθηκε ότι σε περίπτωση γέννησης διδύμων, τριδύμων κ.λπ. τέκνων χορηγείται επιπλέον άδεια ανατροφής χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός.
* Αντικαταστάθηκε ως εξής η σχετική παρ: Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις η άδεια ανατροφής τέκνου, ολόκληρη ή μέρος αυτής, εξαντλείται αποκλειστικά μέχρι τη συμπλήρωση του τετάρτου (4) έτους του τέκνου, με τη ρητή εξαίρεση της υιοθεσίας τέκνου και δεν χορηγείται κατά το χρονικό διάστημα από την 15η Ιουνίου έως και την 15η Σεπτεμβρίου έκαστου έτους, λόγω αυξημένων επιχειρησιακών αναγκών της αντιπυρικής περιόδου.
Άδειες Εξετάσεων.
* Οι άδειες που δίδονταν σε πυροσβέστες που είναι σπουδαστές ή φοιτητές, μαθητές, μεταπτυχιακοί ή προπτυχιακοί και στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης μειώνονται κατά 1 μέρα και δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 10 εργάσιμες κατ έτος και χορηγούνται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική. Αυτό που ίσχυε μέχρι τώρα ήταν 2 ημέρες και κάθε μια μέρα εξετάσεων και 20 μέρες συνολικά.
 

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777