19 Σεπτεμβρίου 2016

Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου Δικαιολογητικών για την Μονιμοποίηση και την Ανανέωση της Θητείας των Π.Π.Υ. στο Π.Σ.


Με δ/γη την υπ΄ αριθ. 60042 οικ. Φ.300.2/13.9.2016 του Αρχηγείου συγκροτήθηκε επιτροπή ελέγχου των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης μέσω των αιτήσεων τους για μονιμοποίηση ή ανανέωση 5ετίας.

Η επιτροπή αποτελείτε από μια Επιπυραγό, έναν Ανθυποπυραγό και έναν Πυρονόμο. 
Η επιτροπή θα ελέγχεται και θα εποπτεύεται από τον Πρόεδρο του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Κρίσεως για μονιμοποίηση κατωτέρων οργάνων Πυροσβεστικού Σώματος.
Ο Πρόεδρος αφού παραδώσει όλα τα δικαιολογητικά στην Επιτροπή θα παρέχει και κάθε άλλη αναγκαία συνδρομή σε αυτήν.
Η Επιτροπή θα προβεί στον έλεγχο των κατατεθέντων δικαιολογητικών όπως ορίζει το άρθρο 28 του Ν4305/2014 "Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών"
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα υποβάλλει μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου όλων των δικαιολογητικών  των αιτήσεων των Π.Π.Υ αναφορά του με πρακτικά στα οποία θα περιλαμβάνεται σαφώς εάν βεβαιώνεται ή όχι η γνησιότητα και κανονικότητα αυτών.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777