08 Μαρτίου 2010

Τα Επείγοντα Μέτρα για την Αντιμετώπιση της Δημοσιονομικής Κρίσης που αφορούν και τα Σώματα Ασφαλείας.

Συνάδελφοι σύμφωνα με τον νομοσχέδιο για τα Νέα Μέτρα: «Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και που αφορούν και τα Σώματα Ασφαλείας αναφέρονται τα εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Μέτρα για τη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και εισοδηματική πολιτική έτους 2010
Άρθρο 1

Μείωση αποδοχών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα
1...
2. Τα πάσης φύσεως επιδόματα, αποζημιώσεις και αμοιβές γενικά, καθώς και τα με οποιαδήποτε άλλη ονομασία οριζόμενα και από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη προβλεπόμενα των λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων της Βουλής, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), των μόνιμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος μειώνονται κατά ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%).
Τα επιδόματα των παραγράφων Α3 των άρθρων 30 και 33 του ν.3205/2003
(Α΄297) όπως ισχύουν μειώνονται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) και
τα επιδόματα των Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, μειώνονται κατά
ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) αντίστοιχα.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και κατισχύουν κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης ή ρήτρας ή όρου συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης ή ατομικής σύμβασης εργασίας ή συμφωνίας.
3. Από τη μείωση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται τα επιδόματα που προβλέπονται στις παρακάτω διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά:
α) οικογενειακής παροχής (άρθρο 11 παρ.1, 30 και 33 παρ. Α4 , 35 παρ. Α5,36 και 37 παρ. 2 ε, 38 παρ. 3 δ, 40, 41 και 42 παρ. 2 δ, 44 παρ. Α5, 47 παρ.Α4, 49 παρ. 3 ε, 51 παρ. Α2 του ν. 3205/2003, άρθρο 16 παρ. 2ε του ν.3432/2006 (Α΄14), άρθρο 12 παρ. 2ε του ν. 3413/2005 (Α΄278), άρθρο 11παρ. 2ε του ν. 3450/2006 (Α΄64), άρθρο 26 παρ. 2ε του ν.3585/2007 (Α΄148)),
β) χρόνου υπηρεσίας (άρθρο 30 και 33 παρ. Α1, 35 παρ. Α1, 36 και 37 παρ.2α, 38 παρ. 3α, 40, 41 και 42 παρ. 2α, 44 παρ. Α1, 47 παρ. Α1, 48 παρ. 2α,49 παρ. 3α και 51 παρ. Α1 του ν. 3205/2003, άρθρο 16 παρ. 2α του ν.3432/2006, άρθρο 12 παρ. 2α του ν. 3413/2005, άρθρο 11 παρ. 2α του ν.3450/2006, άρθρο 26 παρ. 2α του ν.3585/2007),
γ)..δ)..
ε) ειδικής απασχόλησης (άρθρο 8 παρ. Α6 περ. α του ν. 3205/2003),
στ)...ζ).
η) καταδυτικού (άρθρο 23, παρ. 3 του ν. 3511/2006 (Α΄ 258)),
θ) ..ι) 4...5..6. ..7...
Οι πάσης φύσεως αμοιβές, αποζημιώσεις και απολαβές των μελών των
συλλογικών οργάνων διοίκησης των ΝΠΔΔ και των μελών ΔΣ των ΝΠΙΔ επί
των οποίων εφαρμόζονται οι παρ. 5 και 6 του άρθρου αυτού, μειώνονται κατά
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής
διάταξης νόμου ή απόφασης οποιουδήποτε οργάνου διοίκησης του νομικού
προσώπου.
8...
9... Τα ποσά που προκύπτουν από τη μείωση που προβλέπεται στο άρθρο αυτό
και αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από 1.1.2010 μέχρι την εφαρμογή του
νόμου αυτού παρακρατούνται από τη μισθοδοσία των επόμενων της ψήφισης
του νόμου αυτού μηνών ως εξής:
(α) για ποσά μέχρι εκατόν πενήντα ευρώ (€150) εφάπαξ,
(β) για ποσά μέχρι τριακόσια ευρώ (€300) σε δύο μηνιαίες δόσεις,
(γ) για ποσά μέχρι εξακόσια ευρώ (€600) σε τέσσερις μηνιαίες δόσεις,
(δ) για ποσά μέχρι χίλια ευρώ (€1.000) σε έξι μηνιαίες δόσεις και
(ε) για ποσά άνω των χιλίων ευρώ (€1.000) σε οκτώ μηνιαίες δόσεις.
Άρθρο 2
Ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών

1. Οι πάσης φύσεως αποδοχέςκαι πρόσθετες αμοιβές ή απολαβέςπου καταβάλλονται στους λειτουργούς ή υπαλλήλους ή μισθωτούς με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του
Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, όπως αυτές κάθε φοράκαθορίζονται, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή, ταεπιδόματα εορτών και αδείας καθώς και τα επιδόματα των παραγράφων 7, 8και 9 του άρθρου 12 του ν.3205/2003.Στο ανωτέρω όριο δεν συνυπολογίζεται το επίδομα για υπηρεσία στην αλλοδαπή, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
2. ...3...4....
Άρθρο 3
Εισοδηματική πολιτική έτους 2010

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι 31.12.2010 απαγορεύεται ησυνομολόγηση καθώς και η χορήγηση ή η καταβολή με οποιονδήποτε τρόποκαι για οποιονδήποτε λόγο, αυξήσεων στις κάθε είδους, φύσεως καιονομασίας αποδοχές των λειτουργών, υπαλλήλων και εργαζομένων κατά τηνίδια χρονική περίοδο και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο ενγένει, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ καθώς και τα ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και στις δημόσιες επιχειρήσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 1 παρ. 5 και 2 παρ. 2, πέραν των συνολικών αποδοχών που καταβάλλονται κατά τηδημοσίευση του παρόντος, όπως οι αποδοχές αυτές αναπροσαρμόζονται με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 και 2.
2... ... 3....4....5....
Άρθρο 4....
Άρθρο 5....
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μείωση ορίων υπερωριακής απασχόλησης, δαπανών μετακίνησης και
αμοιβών συμμετοχής σε συλλογικά όργανα
Άρθρο 6....
Άρθρο 7

Μείωση αμοιβών για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα
Το άρθρο 17 του ν.3205/2003 αντικαθίσταται ως εξής :
Άρθρο 17
Αμοιβές συλλογικών οργάνων
1....
2.....
Η ανωτέρα μηνιαία αποζημίωση καταβάλλεται με τηνπροϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις τομήνα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις η
αποζημίωση περικόπτεται ανάλογα.
3. Σε ειδικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν είναι δυνατόν να χορηγηθεί αποζημίωση κατά μήνα, μπορεί, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ` ύλην αρμόδιου υπουργού, να καθορισθεί αποζημίωση ανά ώρα, έλεγχο ή αξιολογούμενο πρόγραμμα κ.λπ.,
ανάλογα με τις κατά περίπτωση προκύπτουσες ανάγκες. Το συνολικό μηνιαίο ποσό της ανωτέρω αποζημίωσης απαγορεύεται να υπερβαίνει το όριο της κατά μήνα αποζημίωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 για τα μέλη συλλογικών οργάνων.
4. Το σύνολο των πρόσθετων μηνιαίων αμοιβών ή απολαβών των λειτουργών, υπαλλήλων και μισθωτών του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από συμμετοχή σε μόνιμα ή προσωρινά συλλογικά όργανα των υπηρεσιών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των συνολικών μηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους θέσης, συμπεριλαμβανομένης και της αναλογίας των επιδομάτων του άρθρου 9 του ν.3205/2003. Οι πάσης φύσεως αμοιβές υπολογίζονται κατά το μήνα πραγματοποίησης της αντίστοιχης εργασίας.
5...6....7...
Άρθρο 8
Λοιπές μισθολογικές ρυθμίσεις
1...2...3... 4....
5. Το επίδομα που προβλέπεται στο άρθρο 51 παρ.10 του ν.3205/2003, όπως
προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 9 του ν.3408/2005 (Α΄ 272) και
τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.3554/2007 (Α΄80)
καθορίζεται εφεξής στο ύψος που έχει διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος.
6. ..7...
Άρθρο 9
Δαπάνες μετακινήσεων
1.
2. Οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 6 του ν. 2685/1999, του άρθρου 10 του
π.δ.200/1993 (Α΄75), του άρθρου 10 της αριθμ.2/72000/0022/4-12-2001
κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1702) καθώς και του άρθρου 10 της
αριθμ.2/66739/0022/19-10-2000 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1394)
καταργούνται.
3...4....5...6...7...8...9..10...11...12...13...14....
15. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 7 του π.δ.200/1993 (Α΄75) απόσταση άνω των δεκαπέντε (15) χιλιομέτρων καθώς και η προβλεπόμενη απόσταση άνω των σαράντα (40) χιλιόμετρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 της αριθμ.2/73099/0022/19-2-2008 (Β΄344) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζεται σε εξήντα (60) χιλιόμετρα ως προς την καταβολή της ημερήσιας αποζημίωσης.
16. Η παρ.1 του άρθρου 8 του π.δ.200/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας καθορίζεται με τον ισχύοντα εκάστοτε νόμο περί κάλυψης δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών».
............................
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
,Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣΛ. ΚΑΤΣΕΛΗΚ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ.

Σ.Δ: Εκτός από την μείωση δώρων και επιδομάτων (αδείας) έχουμε και την αλλαγή του ορίου γα τα εκτός έδρας τα οποία ήταν 15 km για τους μόνιμους συναδέλφους και 40 km για τους συμβασιούχους Σύμφωνα λοιπόν με τα τα παραπάνω το όριο πλέον για το ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 60 km.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777