07 Ιουνίου 2010

Η Προτάση της ΠΟΣΠΥΔ στις 19/3/2010

Μέγαρα: 19-03-2010
Αριθ. πρωτ: 130


ΠΡΟΣ

1.Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
2.Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη
κ. Σπύρο Βούγια
3. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
κ. Στυλιανό Στεφανίδη
4. Γενικό Γραμματέα Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη
κ. Γρηγόρη Τασούλα
5. Πρόεδρο και μέλη της Επιτροπής Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

------------------------------------------------------------
Στα πλαίσια της συσταθείσας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Επιτροπής, η οποία επεξεργάζεται το ζήτημα της εργασιακής αποκατάστασης των εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πυροσβεστών, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

(Α) Όπως ασφαλώς όλοι γνωρίζουμε, οι οικονομικές συγκυρίες της δεδομένης χρονικής στιγμής είναι δύσκολες. Τούτο σημαίνει ότι το οικονομικό κόστος πρέπει πάντοτε να συνυπολογίζεται, προτού διενεργηθεί μια πράξη ή ληφθεί κάποιο μέτρο με το οποίο θα επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός. Με το από 1-3-2010 έγγραφό μας σας είχαμε παραδώσει οικονομική μελέτη σχετική με το κόστος της επιγενόμενης απορρόφησής μας, εκ της οποίας συνάγεται ότι η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων πυροσβεστών ανέρχεται κατά προσέγγιση σε ποσό ύψους 6.758.600 €, την ίδια στιγμή που με το ακριβώς ανωτέρω χρηματικό ποσό το Π.Σ μπορεί να προσλάβει 246 (!) μόλις δόκιμους πυροσβέστες. Με 6.758.600 €, δηλαδή, απορροφώνται στο Π.Σ. 4.700 περίπου έμπειροι και εξειδικευμένοι σε καθήκοντα πρόληψης και καταστολής πυροσβέστες, οι οποίοι έχουν ήδη εκπαιδευτεί σε πραγματικές συνθήκες πυρόσβεσης, δεδομένου ότι διαθέτουν πολυετή προϋπηρεσία στα ανωτέρω καθήκοντα, ενώ με το ίδιο ποσό προσλαμβάνονται μόλις 246 δόκιμοι και άπειροι σε καθήκοντα πυρόσβεσης διάσωσης πυροσβέστες.

(Β) Σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης μας, επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2190/1994, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ως Σώμα Ασφαλείας που υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εξαιρείται αναφορικά με τις προσλήψεις προσωπικού που θα ανήκουν στο μη πολιτικό προσωπικό της (δηλαδή το ένστολο προσωπικό) από το πεδίο εφαρμογής του Ν. 3812/2009. Τούτο σημαίνει ότι η εργασιακή μας αποκατάσταση, προκειμένου τούτη να επιτευχθεί κατά τρόπο απρόσκοπτο και συνολικό, θα πρέπει να προσδιοριστεί μέσω της μορφής ένστολου προσωπικού υπαγόμενου στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

(Γ) Οι συμβασιούχοι πυροσβέστες, αν και προσελήφθησαν βάσει του π.δ. 124/2003 (σημειωτέον δε μέσω ΑΣΕΠ), το οποίο αναφέρεται σε εποχικές ανάγκες, λόγω των τεράστιων οργανικών και πραγματικών κενών του Πυροσβεστικού Σώματος, τα οποία και το ίδιο αναγνωρίζει επίσημα, εν τοις πράγμασι απασχολήθηκαν για την κάλυψη παγίων και διαρκών αναγκών του Σώματος και μάλιστα εκτελώντας κύρια και όχι βοηθητική εργασία. Με δεδομένα δε τα πολύ μεγάλα οργανικά κενά του Π.Σ. και το γεγονός ότι η πολυετής εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την πλευρά μας κατά την κάλυψη των οργανικών κενών του Π.Σ. θα συνέβαλε στην άμεση διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του, η πρόταση μας για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λάβει χώρα η εργασιακή μας τακτοποίηση και η ταυτόχρονη αξιοποίηση της εμπειρίας μας έχει ως ακολούθως:
(Γ1) Η κάλυψη μέρους των οργανικών κενών του Π.Σ. δύναται να λάβει χώρα με την δημοσίευση προκήρυξης κάλυψης θέσεων εργασίας με την ειδικότητα των πυροσβεστών κατά παρέκκλιση –εφάπαξ, ήτοι μόνο για την περίπτωση μας- του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου σχετικά με την πρόσληψη Δοκίμων Πυροσβεστών.
Ειδικότερα, το ΠΔ 19/2006 «Κανονισμός Κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα Δοκίμων Πυροσβεστών» καθορίζει μια σειρά κριτηρίων αναφορικά με τα προσόντα που πρέπει να κατέχει ο υποψήφιος Δόκιμος πυροσβέστης (όριο ηλικίας, όριο αναστήματος, τίτλος σπουδών, απολυτήριο στρατού, σωματική ικανότητα και υγεία, αθλητικές δοκιμασίες κλπ).
Η διεύρυνση ορισμένων εκ των τεθειμένων στο ανωτέρω ΠΔ κριτηρίων κρίνεται απαραίτητη και συνάμα εύλογη, δεδομένου του πρωτεύοντος ρόλου της εμπειρίας μας σε συνάρτηση με το γεγονός ότι οι έχοντες εμπειρία στην πυρόσβεση - διάσωση προσληφθέντες βάσει του Π.Δ. 124/2003 επί συνεχείς περιόδους, των οποίων οι συμβάσεις δεν έχουν καταγγελθεί για πειθαρχικούς λόγους ή για λόγους υπηρεσιακής ανεπάρκειας, έχουμε ήδη κριθεί ως αξιόμαχοι καθώς έχουμε δοκιμαστεί σχετικά με την ικανότητά μας να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος
Για το λόγο αυτό δεν κρίνεται σκόπιμη ούτε η υποβολή μας σε υγειονομικές εξετάσεις, καθώς κατά το στάδιο της πρόσληψής μας ως συμβασιούχοι πυροσβέστες αλλά και στη συνέχεια, και ειδικότερα επί τρία (3) συνεχόμενα έτη, είχαμε υποβληθεί σε δέκα τέσσερις (14) ιατρικές εξετάσεις και έκτοτε σε όποιον προέκυψε πρόβλημα υγείας που τον παρακώλυε στην άσκηση των καθηκόντων του, η σύμβαση εργασίας του καταγγέλθηκε βάσει της διάταξης του άρθρου 6 του ΠΔ 124/2003, ούτε δε και η υποβολή μας σε αθλητικές δοκιμασίες, καθώς είχαμε, επίσης, υποβληθεί στις απαιτούμενες αθλητικές δοκιμασίες κατά το στάδιο της πρόσληψης στο Π.Σ.
(Γ2) Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του Ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις» το προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος διακρίνεται σε πυροσβεστικό και πολιτικό προσωπικό, το δε πυροσβεστικό προσωπικό διακρίνεται σε γενικών και ειδικών καθηκόντων.
Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ανωτέρου Νόμου καθορίζονται οι οργανικές θέσεις και οι ειδικότητες του πυροσβεστικού προσωπικού και στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι «Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, μπορεί να αυξάνονται ή να μειώνονται οι οργανικές θέσεις των κατηγοριών και ειδικοτήτων του πυροσβεστικού προσωπικού ή να συνιστώνται νέες και να καταργούνται ειδικότητες του προσωπικού αυτού».
Δεδομένης συνεπώς της πολιτειακής βούλησης για ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου της πρόληψης στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και συγχρόνως της αποδεδειγμένα επί σειρά ετών αποτελεσματικής άσκησης των καθηκόντων μας στην πυρόσβεση-διάσωση προτείνουμε τη θέσπιση μιας νέας κατηγορίας και ειδικότητας πυροσβεστικού προσωπικού υποχρεωτικής εκπαίδευσης με την ονομασία εργάτες πυρόσβεσης-διάσωσης (οδηγοί, πυροφύλακες, εργάτες), στην οποία θα ενταχθούν όσοι συμβασιούχοι πυροσβέστες δεν θα πληρούν τα κριτήρια που θα θέσει η ανωτέρω προκήρυξη (υπό Γ1), τα καθήκοντα της οποίας θα σχετίζονται με εργασίες πρόληψης και καταστολής-διάσωσης.
Τα πλεονεκτήματα που μπορεί να αποκομίσει το ίδιο το Πυροσβεστικό Σώμα από την πρόταση αυτή είναι ποικίλα και πολλαπλών ταχυτήτων. Πιο συγκεκριμένα, θα υπάρχει εφ’ εξής αμεσότερος συντονισμός στον τομέα της καταστολής και πρόληψης, ενώ ταυτόχρονα θα δύναται το Π.Σ. να μας χρησιμοποιεί και σε επιπρόσθετα καθήκοντα πέραν των ανωτέρων (αποχιονισμός, πυροφυλάκια, καθαρισμός δασικών δρόμων κλπ), καλύπτοντας κατ’ αυτό τον τρόπο εξ ολοκλήρου τα οργανικά κενά του, καθώς η κάλυψη των οργανικών κενών μέσω των επιτυχόντων από τις πανελλήνιες εξετάσεις θα εκκινήσει μετά την πάροδο τεσσάρων και πέντε ετών περίπου. Άλλωστε, πέρα του ότι έχουμε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια τις ικανότητες μας στα ίδια ακριβώς καθήκοντα με εκείνα που θα ανατεθούν στη νέα κατηγορία προσωπικού, έχουμε επιμορφωθεί με δαπάνες του Ελληνικού Δημοσίου σε σεμινάρια πρόληψης-καταστολής (ΕΘΙΑΓΕ), ενώ επιπροσθέτως εξακολουθούμε σε ετήσια βάση να εκπαιδευόμαστε, πάντα με δαπάνες του Ελληνικού Δημοσίου, στο αντικείμενο των καθηκόντων μας, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις υψηλές απαιτήσεις της απασχόλησής μας. Η δε πολυετής απασχόλησή μας στην περιφέρεια και σε παραμεθόριες περιοχές μας καθιστά άριστους γνώστες των ιδιαιτεροτήτων και των δυσκολιών πρόληψης και καταστολής που παρουσιάζει η κάθε επιμέρους εδαφική περιοχή.
Σε περίπτωση δε που η Πολιτεία κρίνει ότι είτε ο τομέας της πρόληψης πυρκαγιών πρέπει να ενισχυθεί μέσω ενός, έτερου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, φορέα, όπως είναι η Δασική Υπηρεσία που υπάγεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή δια μέσου ίδρυσης ενός νέου Σώματος Πολιτικής Προστασίας είτε ότι εκτός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας χρήζει ενίσχυσης προσωπικού και η Δασική Υπηρεσία, με νομοθετική ρύθμιση μπορεί κάλλιστα να λάβει χώρα η μεταφορά του προσωπικού της νέας αυτής κατηγορίας προσωπικού στη Δασική Υπηρεσία στα πρότυπα της επιγενόμενης ρύθμισης για τη μεταφορά του προσωπικού της Αγροφυλακής από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παπαντώνης Κων/νος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Φαραντάκης Αλέξανδρος

Σ.Δ: Δυστυχώς το θέμα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ και εδώ και καιρό όπως γνωρίζετε, προχωράμε με την λύση του Πυροσβεστικού Σώματος.
Πιστεύω ότι και εκεί θα υπάρξει πρόβλημα όσον αφορά το ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ και την κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και πιστεύω πως πρέπει η ΠΟΣΠΥΔ να είναι πολύ προσεκτική.
Είναι δίκοπο μαχαίρι.... ή κοιτάς να τακτοποιηθεί η πλειοψηφία ή δεν μπαίνει κανείς και εδώ τελειώνει το "ταξίδι" !!!
Με τις δύσκολες Οικονομικές Συγκυρίες και με την Επιτροπή να συνεδριάζει για να βγάλει πόρισμα ώστε να κάνει την αρχή να δοθεί μια λύση (που δεν το πιστεύω αλλά ποτέ δεν ξέρεις κιόλας) τι πρέπει να γίνει άραγε ;;;
Ποιος θα πάρει την "ηρωϊκή" απόφαση και ποια θα είναι ή πρέπει να είναι αυτή ;;;

Τις επόμενες ημέρες ή και ώρες ακόμα θα ξέρουμε, άλλωστε αύριο συνεδριάζει εκτάκτως και το Δ.Σ της ΠΟΣΠΥΔ !!!

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777