13 Ιουνίου 2010

Το Πόρισμα.

ΑΦΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΓΙΑΤΙ ΑΣ ΤΟ ΑΝΕΒΑΣΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕΙΣ ΑΣ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ !!!

ΠΟΡΙΣΜΑ
Της Ομάδας Εργασίας για την επανεξέταση του θεσμού του εποχικού πυροσβέστη

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η Ομάδα Εργασίας που συγκροτήθηκε με την 26636/8-3-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης για την επανεξέταση του θεσμού του εποχικού πυροσβέστη και αποτελείται από τους ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΊΟΥ Ηλία, Αντ/γο ε.α. της ΕΛ.ΑΣ, ως πρόεδρο και μέλη τους ΑΝΘΡΑΚΕΑ Γεώργιο και ΑΛΕΒΙΖΑΚΟ Βασίλειο, συμβούλους του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ΤΖΑΤΖΑΚΗ Νικηφόρο, Αντ/γο ε.α. της ΕΛ.ΑΣ., ΚΟΚΟΛΙΟΥ Έλλη, σύμβουλο του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ανδρέα, σύμβουλο του Γ.Γ. Δημόσιας Τάξης, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Βίκυ, ΚΥΡΙΑΖΟΓΛΟΥ Κων/να ΜΑΓΓΕΛΗ Διονυσία, εκπροσώπους Υπουργού, Υφυπουργού και Γενικού Γραμματέα Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, αντίστοιχα, ΜΩΡΑΊΤΟΥ Ιουλία, εκπρόσωπο Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ Αργύρη, Αρχιπύραρχο του Π.Σ., ΚΑΝΤΕΡΕ Γεώργιο και ΚΑΤΣΙΑΔΑ Αικατερίνη, Υποπυραγούς του Π.Σ, ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟ Γαβριήλ, εκπρόσωπο του Ε.Θ.Ι.Α.Γ.Ε., ΒΑΚΑΛΗ Δημήτριο, από τη Δ/νση Ανάπτυξης Δασικών Πόρων, ΜΠΟΚΑΡΗ Νικόλαο, πρόεδρο της Ένωσης Δασολόγων Ελλάδος και τους εκπροσώπους των συμβασιούχων πυροσβεστών ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ Κων/νο, πρόεδρο της ΠΟΣΠΥΔ, ΓΚΟΛΙΔΑΚΗ Χρήστο, ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Παναγιώτη, ΠΥΡΓΙΩΤΗ Απόστολο και ΦΑΡΑΝΤΑΚΗ Αλέξανδρο, μέλη της ΠΟΣΠΥΔ και ΚΑΜΠΙΤΗ Παναγιώτη, νομικό σύμβουλο της ΠΟΣΠΥΔ, αφού έλαβε υπόψη της:

α. Την υπερδεκαετή λειτουργία του θεσμού του εποχικού πυροσβέστη και την προσφορά του στο Πυροσβεστικό Σώμα, στον τομέα της δασοπυρόσβεσης.
β. Τη βούληση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου για την επανεξέταση του θεσμού αυτού προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης του προσωπικού που τον στελεχώνει στις υφιστάμενες μόνιμες δομές της πολιτικής προστασίας της χώρας.
γ. Την εμπειρία και τα λοιπά προσόντα των εποχικών πυροσβεστών
δ. Τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος σε πυροσβεστικό προσωπικό.
ε. Την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση της χώρας.
στ. Τις απόψεις και τις προτάσεις των μελών της,
κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα και προτάσεις της:

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Μετά την ανάληψη της δασοπυρόσβεσης από το Πυροσβεστικό Σώμα με το Ν.2612/1998, κατέστη αναγκαία η ενίσχυση αυτού με προσωπικό κατά τους θερινούς μήνες, προκειμένου να ανταποκριθεί και στη νέα αυτή αρμοδιότητα. Έτσι, προβλέφθηκε με τον ίδιο νόμο η πρόσληψη πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, ένας θεσμός που λειτουργεί μέχρι σήμερα.

2. Οι εποχικοί πυροσβέστες ανέρχονται σήμερα στους 5.416 και τα τελευταία χρόνια προσλαμβάνονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου για 8 μήνες κατ΄έτος και του υπόλοιπους 4 μήνες λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ.

3. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχισθεί ες αεί, γιατί αφενός μεν προκαλεί ανασφάλεια στους εποχικούς πυροσβέστες, με αρνητικές επιπτώσεις στο επίπονο και επικίνδυνο έργο τους, αφετέρου δε
δημιουργεί προβλήματα στο σχεδιασμό και την εκτέλεση του πυροσβεστικού έργου, κυρίως λόγω της έλλειψης του απαραίτητου πνεύματος ομάδος μεταξύ του μόνιμου και του εποχικού προσωπικού, που οφείλεται στο διαφορετικό εργασιακό τους καθεστώς.

4. Τα κενά στις οργανικές θέσεις του Πυροσβεστικού Σώματος ανέρχονται σήμερα στα 3.820. Αν λάβουμε υπόψη μας τις μεγάλες αυτές ελλείψεις σε μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό και τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, δεν φαίνεται πιθανό στο άμεσο μέλλον να καλυφθούν τα υπάρχοντα κενά από ιδιώτες. Για το λόγο αυτό, προτείνεται το Π.Σ. να εντάξει το εποχικό προσωπικό δασοπυρόσβεσης στο μόνιμο προσωπικό του, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όχι μόνο για την εργασιακή του αποκατάσταση, αλλά και την καλύτερη αξιοποίησή του στους κόλπους του Σώματος.

5. Η πρόταση αυτή είναι η πλέον ρεαλιστική, για του εξής λόγους:
α. Δεν υπάρχει αντικειμενική δυνατότητα να προσληφθούν σε άλλη πολιτική Υπηρεσία, λόγω των περιορισμών των προσλήψεων στο δημόσιο, από τον οποίο εξαιρούνται τα σώματα ασφαλείας.
β. Θα καλυφθούν πάγιες και επιτακτικές ανάγκες του Π.Σ.
γ. Δεν θα χρειάζεται πλέον να προσλαμβάνονται νέοι εποχικοί πυροσβέστες και έτσι δεν θα δημιουργηθεί στο μέλλον νέα γενιά εποχικών.
δ. Δεν προκαλείται ιδιαίτερο κόστος, δεδομένου ότι είναι μικρό το επιπλέον κόστος της μονιμοποίησης (το κόστος της πρόσληψης ενός ιδιώτη ως πυροσβέστη, αντιστοιχεί στο κόστος της μονιμοποίησης τεσσάρων εποχικών πυροσβεστών, όπως προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της Ομάδας Εργασίας από το Π.Σ.).

6. Για την πρόσληψη των εποχικών πυροσβεστών στο Πυροσβεστικό Σώμα, θα τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις που προβλέπουν τα προσόντα, τα κωλύματα και τη διαδικασία κατάταξης ιδιωτών στο Π.Σ., πλην του αναστήματος, για το οποίο δεν τίθεται όριο και του ορίου ηλικίας, των γραμματικών γνώσεων και της σωματικής ικανότητας και υγείας, για τα οποία θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες διαφοροποιήσεις:
α. Ως ανώτερο όριο ηλικίας να ορισθεί το 49ο έτος, υπό την προϋπόθεση ότι οι πέραν του 45ου έτους να έχουν συνεχή προϋπηρεσία ως εποχικοί πυροσβέστες 36 μήνες οι έχοντες ηλικία 46 ετών και για κάθε επιπλέον έτος ηλικίας να προστίθενται άλλοι 12 μήνες προϋπηρεσίας.
β. Ως γραμματικές γνώσεις να αρκούν αυτές της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, χωρίς την υποβολή σε γραπτές εξετάσεις και προφορική συνέντευξη και
γ. Ως προς τη σωματική ικανότητα και υγεία να αρκεί αυτή του εν ενεργεία πυροσβεστικού προσωπικού, που διαπιστώνεται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή με τη χρήση του Ειδικού Πίνακα ΙΙ Νοσημάτων και Βλαβών του π.δ. 133/2002, χωρίς υποβολή σε αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες .

7. Η προτεινόμενη πρόσληψη αφορά όσους εξακολουθούν να εργάζονται ως εποχικοί ή, αν έχει λήξη η τελευταία αντιπυρική περίοδος, να έχουν εργασθεί μέχρι τη λήξη της, και να γίνει σταδιακά κατά τα τρία επόμενα έτη, ανάλογα με τις εγκρινόμενες κατ΄έτος πιστώσεις για προσλήψεις μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού στο Π.Σ. Ο διαγωνισμός για την πρόσληψη των εποχικών να γίνει για όλους μία φορά μετά την ψήφιση της σχετικής διάταξης και οι προσλήψεις να γίνονται από τον καταρτιζόμενο ενιαίο πίνακα, αρχίζοντας από τους έχοντες μεγαλύτερη ηλικία, ώστε να αποτραπεί η υπέρβαση για ορισμένους του προαναφερομένου ορίου ηλικίας, αλλά και οι ίδιοι να συμπληρώσουν συνταξιοδοτικό χρόνο, που ως μεγαλύτεροι τον έχουν περισσότερο ανάγκη, λόγω του συγκριτικά μικρότερου χρόνου παραμονής στο Σώμα μέχρι τη συμπλήρωση του ηλικιακού ορίου συνταξιοδότησής τους. Είναι σκόπιμο στην προκήρυξη να προσδιορίζονται οι προς πλήρωση θέσεις στις διάφορες Υπηρεσίες της χώρας και να ζητείται από τους υποψήφιους να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους, ώστε να μην δημιουργηθεί κοινωνικό πρόβλημα από τις τυχόν τοποθετήσεις τους μακράν του τόπου συμφερόντων τους.

8. Από το συνολικό αριθμό των συμβασιούχων, 4.440 έχουν ηλικία μέχρι 45 ετών και άλλοι 290 από 46-49 ετών που έχουν τον προαναφερόμενο χρόνο προϋπηρεσίας. Αν ληφθεί υπόψη ότι για αρκετούς απ΄αυτούς θα προκύψουν κωλύματα πρόσληψης και ότι θα διατεθούν οι αναγκαίες πιστώσεις για την προκήρυξη πλήρωσης των συνεχώς αυξανόμενων κενών θέσεων του Π.Σ. τα επόμενα τρία χρόνια, θεωρούμε ότι θα επιτευχθεί η απορρόφηση όλων όσων έχουν τις προϋποθέσεις πρόσληψης.

9. Οι προσλαμβανόμενοι θα πρέπει να υποβληθούν σε δίμηνη εκπαίδευση στη Σχολή Πυροσβεστών, ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για την οργάνωση, τις αρμοδιότητες, τη λειτουργία και τις επιχειρησιακές τακτικές και πρακτικές της δράσης του Π.Σ. σε άλλους, πέραν της δασοπυρόσβεσης, τομείς των δραστηριοτήτων του, καθώς και για το δίκαιο που διέπει το προσωπικό του.

10. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσληψης σε θέσεις μονίμων πυροσβεστών, να εξακολουθήσουν κατ΄έτος να προσλαμβάνονται ως εποχικοί στο Π.Σ., σύμφωνα με τις δ/ξεις του π.δ.124/2003, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 121/2007, μέχρι να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους, ώστε να μην δημιουργηθεί κοινωνικό πρόβλημα από την απόλυσή τους. Αυτό, βεβαίως, εξασφαλίζει, όχι μόνο τους ίδιους, αλλά και τη διατήρηση στα ίδια επίπεδα της απολύτως αναγκαίας δύναμης δασοπυρόσβεσης.

11. Επισημαίνεται ότι εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη πρόσληψη εποχικών πυροσβεστών εκδηλώθηκε και από τους εκπροσώπους του Υ.Π.Ε.Κ.Α, για την ενίσχυση των Δασικών Υπηρεσιών, μέχρι του αριθμού των 700 περίπου, χωρίς τυπικές προϋποθέσεις, πλην του να είναι οδηγοί οι 200 εξ αυτών. Επιπλέον, θα επιθυμούσαν να προσλάβουν και όσους έχουν οποιοδήποτε πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Αυτό η Ομάδα Εργασίας πιστεύει ότι είναι σχεδόν αδύνατον, δεδομένων των περιορισμών των προσλήψεων στο δημόσιο, αλλά και της σχεδιαζόμενης ενίσχυσης των Δασικών Υπηρεσιών με το προσωπικό της καταργούμενης Αγροφυλακής.

12. Για την υλοποίηση των προτεινομένων απαιτείται διάταξη τυπικού νόμου, η οποία θα μπορούσε να ενταχθεί στο υπάρχουν πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου.


Προς πίστωση συντάχθηκε το παρόν, το οποίο υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της Ομάδας Εργασίας.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2010

Σ.Δ: Πρέπει να αναφέρω ότι στην επιτροπή ο ομάδα εργασίας, συμμετείχε κανονικά και ο Πρόεδρος του σωματείου μας Καστανίδης Γιώργος και ενώ αρχικά είχε μπει το όνομα του στην κατάσταση στην συνέχεια επιμελώς "καλύφθηκε". ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕ ΟΜΩΣ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ και αν έτσι έπρεπε αν γίνει καλώς έγινε ΑΛΛΑ καλό είναι όμως κάποια πράγματα να αναγνωρίζονται κάποια στιγμή !!!

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777