29 Νοεμβρίου 2010

Οι προτάσεις του Σωματείου Θεσσαλονίκης προς την ΠΟΣΠΥΔ

Λαγκαδάς, 29 Nοεμβρίου 2010
Αριθ. Πρωτ : 85

Συνάδελφοι,

διαβάζοντας το σχέδιο νόμου διαπιστώσαμε ορισμένα θέματα τα οποία πρέπει να αλλαχθούν ή να προσεχθούν και προτείνουμε :

1. Όσον αφορά την παρ. 1: Δεν ορίζονται οργανικές θέσεις επικουρικών πυροσβεστών. Αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι αφού δεν υπάρχει οργανική θέση δεν υπάρχει και ειδικότητα.
Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να αναγράφονται οι οργανικές θέσεις ώστε στο μέλλον να μην υπάρχουν κολλήματα, ενώ φρονούμε ότι αυτές δεν πρέπει να είναι λιγότερες των 3.000. Ο λόγος για τον αριθμό αυτόν είναι διότι πιστεύουμε ότι οι συνάδελφοι συμβασιούχοι πυροσβέστες που θα μπορούν, βάση των προσόντων όπως αυτά αναφέρονται στο σχέδιο νόμου, να δηλώσουν συμμετοχή σε διαγωνισμό δεν είναι λιγότεροι από 3.000. Εξάλλου αυτός ο αριθμός δεν θα καλυφθεί άμεσα αλλά μέσω κυρωμένου πίνακα επιτυχόντων σε βάθος 3ετίας (παρ. 4 σχεδίου νόμου).
2. Όσον αφορά την παρ. 4 α) Όσον αφορά το (β) για το εργατοτεχνικό προσωπικό να αναφέρετε καθαρά ότι αφορά τους εν ενεργεία εποχικούς πυροσβέστες που παλαιότερα εργάζονταν ως εργατοτεχνίτες και β) Να διασφαλιστεί ότι ΟΛΟΙ όσοι θα θεωρηθούν επιτυχόντες και τα ονόματά τους είναι στους κυρωμένους πίνακες, θα ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΟΥΝ μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα των 3ων ετών.
3. Στην παρ. 7 αναφέρει ότι «επικουρικοί πυροσβέστες, απόφοιτοι λυκείου, οι οποίοι κατά το χρόνο πρόσληψης τους δεν έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να ζητήσουν, αντί της ανανέωσης της θητείας τους, να ενταχθούν στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό με τον βαθμό πυροσβέστη» ενώ αναφέρει ότι όλοι οι υπόλοιποι θα παραμείνουν ως επικουρικοί. Θεωρούμε σωστό ότι μετά το πέρας της 5ετίας όλοι οι επικουρικοί πυροσβέστες πρέπει να εντάσσονται στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.
4. Η νέα ειδικότητα θα έχει την ονομασία «Επικουρικοί Πυροσβέστες». Ετυμολογία της λέξης «επικουρικός = αυτός που χρησιμεύει για επικουρία, ενισχυτικός, βοηθητικός (στρτ.) εφεδρική δύναμη, δευτερεύουσας σημασίας».
Τα κύρια καθήκοντα όπως αυτά αναγράφονται στο σχέδιο νόμου (παρ. 8) είναι αυτά της δασοπυρόσβεσης, δασοπροστασίας και πυρασφάλειας, ενώ χαρακτηριστικά αναφέρετε ότι «επίσης, δύναται να διατίθενται επικουρικά και στην άσκηση των λοιπών καθηκόντων του πυροσβεστικού προσωπικού».
Αυτό από μόνο του αποδεικνύει ότι ΔΕΝ είναι ο πυροσβέστης «επικουρικός» αφού του ανατίθενται καθήκοντα «κύρια» και ειδικά όπως η δασοπυρόσβεση και η πυρασφάλεια.
Πρέπει να επισημανθούν επίσης τα παρακάτω:
α.) Τα δασικά περιπολικά επανδρώνονται κατά 99% μόνο από συμβασιούχους πυροσβέστες.
β.) Τα περιπολικά αυτά είναι εκείνα που 15 ώρες την ημέρα περιπολούν στις περιοχές ευθύνης τους και πρώτα επεμβαίνουν σε συμβάντα και εφόσον εκτιμηθεί η κατάσταση και χρειαστεί ζητούν ενισχύσεις – βοήθεια από τους μόνιμους συναδέλφους.
γ.) Η εκπαίδευση η οποία μας παρέχει η υπηρεσία κάθε χρόνο, το πρόγραμμα της οποίας και σας επισυνάπτουμε, επικεντρώνετε στην πυροσβεστική τέχνη και ειδικότερα στην δασοπυρόσβεση.
δ.) Στον «Οδηγό Δασοπροστασία και Δασοπυρόσβεση του Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλου» που διένειμε το Πυροσβεστικό Σώμα, στην σελ. 50 αναφέρει ότι «οι εμπλεκόμενοι είναι αρχικά όσοι έχουν τη δασοπυρόσβεση ως κύριο επαγγελματικό τους καθήκον»
ε.) Τέλος, ο διαχωρισμός των πυροσβεστών σε επικουρικούς – βοηθητικούς θα δημιουργήσει κλίμα αρνητικό μεταξύ των δύο (επικουρικών και μονίμων).
Συμπερασματικά, από την στιγμή που τα κύρια καθήκοντα της νέας ειδικότητας, όπως αποτυπώνονται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Προ.Πο., είναι η δασοπροστασία, η δασοπυρόσβεση και η πυρασφάλεια, από την στιγμή που αυτές αποτελούν ένα ειδικό και ξεχωριστό κομμάτι της πυρόσβεσης, όπως αποδεικνύετε παραπάνω, και σε συνάρτηση με την εκπαίδευση και την πολυετή εμπειρία των συμβασιούχων πυροσβεστών στον τομέα αυτό τους έχει καταστήσει ένα ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη όλα τα παραπάνω είναι προφανές ότι η ονομασία «επικουρικός πυροσβέστης» δεν ευσταθεί και προτείνουμε αντ’ αυτού τις ονομασίες «Πυροσβέστες Ειδικών Καθηκόντων» ή «Πυροσβέστες Δασών και Πυρασφαλείας» ή
«Ειδικοί Πυροσβέστες».
5. Τέλος στην παρ. 10 να αναφέρετε ότι όσοι έχουν απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ να μπορούν να προάγονται βαθμολογικά όπως ισχύει και για τους μόνιμους πυροσβέστες μετά το πέρας της 5ετίας.

Συνάδελφοι, θεωρούμε επίσης, πέραν του σχεδίου νόμου, ότι θα έπρεπε ήδη να είχατε κινηθεί προς την κατεύθυνση που σας είχε δώσει ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Ραγκούσης για τους συναδέλφους άνω των 49 ετών καθώς και όπως είχε αναφερθεί στο πόρισμα της επιτροπής «Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσληψης σε θέσεις μονίμων πυροσβεστών, να εξακολουθήσουν κατ΄έτος να προσλαμβάνονται ως εποχικοί στο Π.Σ., σύμφωνα με τις δ/ξεις του π.δ.124/2003, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 121/2007, μέχρι να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους.». Δυστυχώς όμως από όσο γνωρίζουμε, ακόμα δεν έχετε πράξει τίποτε προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει το πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας με την ονομασία «Πλησίον της Σύνταξης» το οποίο και θεωρούμε ότι θα έπρεπε και πρέπει να δείτε άμεσα ώστε να μην χαθεί η ευκαιρία για τους συναδέλφους αυτούς.

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο που διαθέσατε για να διαβάσετε τις απόψεις μας.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στην διάθεσή σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Καστανίδης Γεώργιος

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χρυσανθοπούλου Πελαγία

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777