15 Φεβρουαρίου 2011

Οι ημερομηνίες για τα Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού στον Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ:

α) Ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο (εφόσον υπάρχει) ασθενείας.
β) Αστυνομική ταυτότητα του άμεσα ασφαλισμένου και όσων εκ των προστατευομένων μελών έχουν.
γ) Αποσπάσματα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης εργαζομένου με εκατό (100) ημέρες εργασίας έτους 2010.
Σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί θα προσκομίζεται βεβαίωση από το Ι.Κ.Α. με τον αριθμό των ημερών απασχόλησης κατά το έτος 2010, το πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης, το σύνολο των μικτών αποδοχών και κρατήσεων.
δ) Πρωτότυπο και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2010 (εφορίας).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν στο Εκκαθαριστικό της εφορίας προκύπτει ότι ένας εκ των δύο συζύγων, ενώ εργάζεται (εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες) και δεν είναι δικαιούχος του Ο.Ε.Ε, αποκλείεται των παροχών, ακόμα και στην περίπτωση που είναι προστατευόμενο μέλος στο οικογενειακό βιβλιάριο του έτερου συζύγου, δικαιούχου του Ο.Ε.Ε.
Οι ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ καθώς και ο ΤΟΠΟΣ που θα κατατεθούν τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ για τον Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ:

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777