23 Φεβρουαρίου 2011

Απάντηση του Αρχηγείου στην ΕΑΚΠ για την Αναδιάρθρωση του Π.Σ.

Η απάντηση του ΑΠΣ στην Επιστολή της ΕΑΚΠ με θέμα "Αναδιάρθρωση του Πυροσβεστικού Σώματος" είναι η παρακάτω:

Αριθ. Πρωτ. 6534 Φ.109.64/23-2-2011

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής επιστολή σας και αναφορικά με τα θιγόμενα σ’ αυτήν σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
1.
Την παρούσα χρονική περίοδο, η έλλειψη της υπηρετούσας δύναμης του πυροσβεστικού προσωπικού ανέρχεται σε 4.110 κενές θέσεις επί συνόλου 12.942 οργανικών θέσεων.
2.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και εφέτος, η αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού του Α.Π.Σ. έχει υποβάλλει σχετικό αίτημα πρόσληψης 756 μονίμων Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών και 50 Αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων Πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με σκοπό την κάλυψη οργανικών κενών του Σώματος.
Β) ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΣΑΣ ΔΥΝΑΜΗΣ
1.
Η συνολική υπηρετούσα δύναμη σε προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος κατανέμεται το μήνα Δεκέμβριο έκαστου έτους, στις λειτουργούσες Υπηρεσίες αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Π.Δ. 170/1996 ‘’Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυρ/στών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος " (Α'131), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 33/97 και ισχύει σήμερα.
2. Για το έτος 2011 και δυνάμει της υπ΄αριθ. 60087 Φ.102.2/31-12-2010 Απόφασης κ. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ‘‘Κατανομή της συνολικής υπηρετούσας δύναμης του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος στις λειτουργούσες Υπηρεσίες αυτού’’ πραγματοποιήθηκε η ως άνω κατανομή της υπηρετούσας δύναμης.
3. Ειδικότερα, και σε ότι αφορά την λειτουργία των Πυροσβεστικών Κλιμακίων, διευκρινίζεται ότι ιδρύονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση προκειμένου να καλύψουν από άποψη πυροπροστασίας περιοχές που απέχουν από την πλησιέστερη Πυρ/κή Υπηρεσία, αυξάνοντας έτσι το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.
4. Ωστόσο δεν αποτελούν αυτόνομες Υπηρεσίες και δεν έχουν οργανική δύναμη αλλά υπάγονται διοικητικά και επιχειρησιακά στην αρμόδια κατά τόπο Πυρ/κή Υπηρεσία.
Γ) ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Με την υπ΄αριθμ 27083 οικ.Φ.100.4/9 Ιουνίου 2010 Απόφαση κ. Αρχηγού Π.Σ. συγκροτήθηκε Επιτροπή για την αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος. Με την ολοκλήρωση των εργασιών της, η Επιτροπή θα καταθέσει το Πρακτικό-Προτάσεις της στην Ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος προκειμένου να παρθούν οι τελικές αποφάσεις που αφορούν τυχόν αναβαθμίσεις/καταργήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων της Χώρας.
2. Η Επιτροπή κατά τη διάρκεια των εργασιών της, θα λάβει υπ΄ όψιν της όλες τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής που αφορούν το οικιστικό, φυσικό περιβάλλον βιομηχανικές περιοχές κ.α. καθώς και το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού που υπάρχει την παρούσα χρονική περίοδο στο Σώμα.
3. Σε κάθε περίπτωση σκοπός και στόχος της Ηγεσίας του Σώματος, είναι η αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του και πρωτίστως η διασφάλιση της ζωής και της περιουσίας των πολιτών.
Δ) ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ»
1. Στις 25 Νοεμβρίου 2010, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, με Δελτίο Τύπου παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο Σχέδιο του πολυνομοσχεδίου με τίτλο «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» σύμφωνα με το οποίο συνίσταται στο Πυροσβεστικό Σώμα μια ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού με την ονομασία «Επικουρικοί Πυροσβέστες», η οποία προβλέπεται να υποκαταστήσει σταδιακά το θεσμό του εποχικού πυροσβέστη.
2. Το εν λόγω πολυνομοσχέδιο αναρτήθηκε στη ιστοσελίδα «www.opengov.gr» για δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση η οποία και ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 23:59 της Κυριακής 5 Δεκεμβρίου 2010.
3. Μετά την κατάθεση προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους στα πλαίσια της ανωτέρω διαδικασίας (διαβούλευση), πραγματοποιήθηκαν αλλαγές σε ορισμένα άρθρα του Σχεδίου Νόμου όπως για παράδειγμα αυτή του Άρθρου 15 που αφορούσε την ονομασία της υπό σύστασης κατηγορίας, η οποία θα ονομάζεται «Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης».
4.
Επισημαίνεται, ότι το αρμόδιο Τμήμα του ΑΠΣ, κατόπιν και υποδείξεων της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής και αφού έλαβε υπ όψιν του την Έκθεση Διαβούλευσης, προχώρησε στην κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων απόψεων με σκοπό τη βελτίωση του Πολυνομοσχεδίου.
5. Τέλος σας γνωρίζουμε ότι στην παρούσα χρονική περίοδο έχει γίνει η τελική επεξεργασία του Νομοσχεδίου από τη Διεύθυνση Οργάνωσης Νομοθεσίας της ΕΛ.ΑΣ και κατατέθηκε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη στις 08-02-2011 στη Βουλή προς ψήφιση από τα αρμόδια όργανα.
Ε) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
Έχει συνταχθεί Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, που αφορά τον Κανονισμό Μεταθέσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο βρίσκεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ παράλληλα έχει αναρτηθεί και στην επίσημη ιστοσελίδα σελίδα του Σώματος (www.fireservice.gr).
ΣΤ) ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
1
.
Αναφορικά με την σύσταση Ενιαίου φορέα δασοπυρόσβεσης, σας γνωρίζουμε ότι δεν άπτεται της αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας και ως εκ τούτου δεν είναι εφικτή η περαιτέρω εξέταση του θέματος.
2.
Σε κάθε περίπτωση το Π.Σ. δεν εφησυχάζει αλλά ούτε επαναπαύεται, αλλά καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να επιτυγχάνει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα στο έργο της κατάσβεσης των δασικών πυρκαγιών.
Ζ) ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δυνάμει της υπ΄ αρίθμ. 3302 οικ.Φ105.6/18-01-10 Απόφασης κ. Αρχηγού Π.Σ., από την 1η Φεβρουαρίου 2010 το ωράριο εργασίας του ένστολου πυροσβεστικού προσωπικού στις Υπηρεσίες του Σώματος, είναι το 8ωρο.

Το παρών αποστέλλεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Με εντολή Αρχηγού
Ο Διευθυντής
Οργάνωσης-Νομοθεσίας

Ιωάννης Ράμφος
Αντιπύραρχος

ΠΗΓΗ: ΕΑΚΠ

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777