18 Μαρτίου 2011

Ορισμένα σημεία του Νόμου που έχουν ενδιαφέρον.

Θα παραθέσω ορισμένα σημεία που αφορούν την κατάταξη στο Π.Σ και αναφέρονται στον Νόμο. Τα σημεία αυτά θα τα δούμε και στην Προκήρυξη.

1ον Στην παρ. 5 στα επιπλέον προσόντα της παρ. 3, δηλαδή των εποχικών, αναφέρεται ότι "απαιτούνται να έχουν τα προσόντα των παρ. 1 - 4 και & 7 του άρθρου 1 του Π.Δ. 19/2006" "Κανονισμός κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα των Δοκίμων Πυροσβεστών και άλλες διατάξεις." Αυτά είναι:
α) "1. Να είναι Έλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτή­σει την Ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) έτος τουλάχιστον από την απόκτηση της."
β) "4. Να έχουν εκπληρώσει οι άνδρες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως ικανοί Κατηγορίας 11, όσοι υπη­ρέτησαν στις Ένοπλες Δυνάμεις, ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην έχουν εκπέσει από στρα­τιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και Δημόσια Υπηρεσία για λόγους πειθαρχικούς ή υγείας."
γ) "7. Να έχουν υπακοή στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία."
2ον Στην ίδια παράγραφο αναφέρει ότι ΟΛΟΙ οι υποψήφιοι δεν πρέπει να εμπίπτουν στα κωλύματα του άρθρου 2 του Π.Δ 19/2006. Εδώ θα δείτε και τι ισχύει για τα ποινικά μητρώα, τι δηλαδή ζητάει το Πυροσβεστικό Σώμα. Αυτά είναι:

"Αρθρο 2
Κωλύματα κατάταξης
Οι υποψήφιοι σε διαγωνισμό για κατάταξη Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών πρέπει επίσης:
1. Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, εμπρησμό (με πρόθεση ή από αμέλεια) καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσι­ας ζωής. Επίσης, να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή εγκλεισθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα για κακούργημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα αυτά. Υποψήφιοι που έχουν παραπεμφθεί σε δίκη δια βουλεύματος, επιτρέπε­ται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, αλλά δεν κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα, αν είναι επιτυχόντες, εφόσον δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κατάταξης αμετά­κλητο αθωωτικό βούλευμα ή απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα εγκλήματα που αποτελούν κώλυμα κατάταξης.

. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτι­κών δικαιωμάτων τους, έστω κι αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση τους.
β. Η απονομή χάριτος δεν αίρει την ανικανότητα για κατά­ταξη, εφόσον δεν εκδοθεί το κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος διάταγμα, που αίρει το σχετικό κώλυμα.

3. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαρά­σταση (πλήρη ή μερική), ούτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), ούτε σε συνδυασμό των δύο προηγουμένων.

4.
Για όσους έχουν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης, να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας τους ή να μην έχουν απολυθεί επειδή προσκόμισαν ψευδή ή πλαστά δικαιολογητικά.

5. Αποκλείεται η κατάταξη προσώπων:
α) τα οποία κατά ρητή δήλωση τους πρεσβεύουν δόγμα ή θρησκεία, της οποίας οι δοξασίες θα εμποδίσουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους και
β) Όσων απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου."

Ελπίζω να σας κάλυψα αρκετά σε ότι με ρωτήσατε για αυτά τα σημεία.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777