25 Σεπτεμβρίου 2011

Με τι θα ασχοληθεί η Τριμελής Επιτροπή (ΝΚΣ, ΑΣΕΠ, ΠΣ) από εδώ και στο εξής.

Υ.Α. Αριθμ. 12077/15-7-2011

"Αρθρο 5
Δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης.

Πίνακες επιτυχόντων.
1. Η Επιτροπή της παραγράφου 6 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61) η οποία αποτελείται από ένα αντιπρόεδρο ή νομικό σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που ορίζεται από τον πρόεδρο αυτού, έναν εκπρόσωπο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού που κληρώνεται μεταξύ των Συμβούλων αυτού και ένα Διευθυντή Διεύθυνσης των Κλάδων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος που κληρώνεται μεταξύ των Διευθυντών των εν λόγω Διευθύνσεων, παραλαμβάνει από το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
α. Εντός τριμήνου από την παραλαβή τους, ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν προσκομίσει οι υποψήφιοι και συντάσσει κατ’ αλφαβητική σειρά, χωριστούς πίνακες υποψηφίων που πληρούν και υποψηφίων που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη, ανά κατηγορία. Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος επικουρεί την ως άνω Επιτροπή κατά τη σύνταξη των πινάκων.
β. Συντάσσει ανά κατηγορία πίνακες υποψηφίων κατά σειρά επιτυχίας, με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας που προκύπτει κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61).........................................
3. Στους πίνακες των επιτυχόντων, καταχωρίζονται αναλυτικά οι βαθμολογίες κατά κριτήριο και η συνολική βαθμολογία. Οι πίνακες των επιτυχόντων και αυτών που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη, υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής και παραδίδονται από τον Πρόεδρο αυτής, μαζί με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο μεριμνά για την κύρωσή τους από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, εντός δέκα (10) ημερών. Οι πίνακες αυτοί αναρτώνται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr και σε έντυπη μορφή στις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.
4. Οι υποψήφιοι δικαιούνται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των πινάκων, να υποβάλουν απευθείας στο 5ο Τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, αίτηση διόρθωσης των στοιχείων του πίνακα που θεωρούν ότι δεν έχουν υπολογιστεί ορθά. Οι υποβληθείσες αιτήσεις εξετάζονται, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή τους, από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή της παραγράφου 6 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61) η οποία αποφαίνεται επ’ αυτής, πραγματοποιεί, εφόσον απαιτείται, τις αναγκαίες διορθώσεις και ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο. Στη συνέχεια οι αναμορφωμένοι πίνακες κυρώνονται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη και όσων δεν κατατάσσονται επιστρέφονται στις Υπηρεσίες στις οποίες κατατέθηκαν.
6. Από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος. δίνονται στο Γραφείο Τύπου Α.Π.Σ, σε ηλεκτρονική μορφή, οι κυρωμένοι πίνακες των ανωτέρω κατηγοριών κατά σειρά επιτυχίας, προκειμένου να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr"

Σ.Δ: Την παράγραφο 2 την έχω βγάλει για λόγους συντομίας. Σε αυτήν αναφέρετε τι θα ισχύει σε περίπτωση ισοβαθμίας. Μπορείτε να την διαβάσετε πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο.
Επίσης μεταξύ των άλλων θα ελεγχθούν αυτεπάγγελτα τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν και αφορούν
(άλλωστε υπογράψατε Υπεύθυνη Δήλωση γι΄αυτό)
α) τα ποινικά μητρώα,
β) τα απολυτήρια και
γ) τα Ι (γιωτα).

ΜΠΟΡΕΊΤΕ να ξαναθυμηθείτε και να ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΕΔΩ το Φ.Ε.Κ. που αναφέρει την όλη διαδικασία.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777