02 Σεπτεμβρίου 2011

Η Υπεύθυνη δήλωση για ιδιώτες και συμβασιούχους πυροσβέστες.

Υπεύθυνη Δήλωση για Ιδιώτες και Συμβασιούχους.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ, στις Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/1996, δεν είναι παιχνιδάκι και τα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται σε αυτές ΠΡΕΠΕΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙΑΛΗΘΗ ειδάλλως ο νόμος ορίζει "Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών." για όποιον καταθέσει ΨΕΥΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ λοιπόν.

Εξάλλου και η Προκήρυξη γράφει πεντακάθαρα "Οι υποψήφιοι των οποίων τα δικαιολογητικά αποδειχθούν ότι δεν είναι έγκυρα, θεωρούνται αποτυχόντες, εκτός των ποινικών ευθυνών τους διαγράφονται από τους κυρωθέντες πίνακες επιτυχόντων και ανακαλείται αυτεπάγγελτα η πράξη κατάταξής τους."

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777