25 Ιουνίου 2012

Μια πολύ ενδιαφέρουσα Επιστολή για τα τεκτενόμενα των τελαυταίων ημερών και όχι μόνο.

Στις 15-06-2012 εκδόθηκε η υπ΄αρίθ. 34140 οικ. Φ. 300.16 απόφαση από το ΑΠΣ. για την υγειονομική εξέταση και κατάρτιση των συμβάσεων πυροσβεστών που προσλαμβάνονται κάθε χρόνο την αντιπυρική περίοδο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Μια απόφαση που εκδόθηκε σε συνέχεια της ΠΥΣ υπ΄αρίθ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ.12/οικ. 13703/15-06-2012.
Για μια ακόμη φορά στο ΑΠΣ. διαταράσσει την εργασιακή ειρήνη στο Π.Σ. ειδικότερα.
Με το Π.Δ. 124 του 2003 προσλαμβάνονταν κάθε έτος, στο Πυροσβεστικό Σώμα για την κάλυψη παροδικής φύσεων εποχικών αναγκών,
Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.
Το ανωτέρω Π.Δ. καθόριζε τα προσόντα, τα κωλύματα, τις κατηγορίες του προσωπικού, την ειδικότητα, τα καθήκοντα, τον τρόπο, τον χρόνο και τα
δικαιολογητικά πρόσληψης.
Δυστυχώς οι ιθύνοντες του ΑΠΣ με πρόθεση η από εγκληματική αμέλεια εξέδωσαν μια ακόμη προκλητική απόφαση, προκειμένου να αποκλείσουν από την επαναπρόσληψη, συμβασιούχους πυροσβέστες που συμμετείχαν και προσλήφθηκαν με αδιαφανείς διαδικασίες ως πυρ/στες πενταετούς υποχρέωσης και για τους οποίους μετά από συνεχείς πιέσεις, το Α.Π.Σ. ενήργησε έλεγχο δικαιολογητικών και διαπίστωσε ότι στερούνταν προσόντων ή δικαιολογητικών (μη νόμιμων) για την πρόσληψη τους ως 5ετείς (Ν3938/2011) και τους διέγραψε από τους πίνακες επιτυχόντων αλλά δεν προέβη στην κάλυψη των θέσεων τους από τους επιλαχόντες πενταετείς.
Αποτέλεσμα ενώ εγκρίθηκαν με την προαναφερθείσα ΠΥΣ
1906 προσλήψεις να έχουν Δικαίωμα υπογραφής σύμβασης περισσότεροι από 2100 άτομα, πρώην εποχικοί Πυροσβέστες.
Το ΑΠΣ στις 19-06-2012 εξέδωσε έγγραφο- διαταγή με το οποίο αποκλείει συμβασιούχους «γιωτάδες» απ΄ δικαίωμα υπογραφής σύμβασης εργασίας.

Στο Π.Δ. 124/2003 στο άρθρο 1 παράγ. γ προβλέπεται σωματική και ψυχική υγεία σύμφωνα με τα ισχύοντα για κατάταξη μόνιμων πυρ/στων. Επειδή όμως είχαν δικαίωμα πρόσληψης και αστράτευτοι Έλληνες πολίτες ή ομογενείς ορθά προβλέπονταν, διακρίβωση της υγεία με ιατρικές εξετάσεις.(άρθ. 3 παρ. 7)
Ο τρόπος διακρίβωσης της υγείας των προσλαμβανομένων τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/2005 ΦΕΚ 175 Α άρθ. 1 παρ. 3 και ο χρόνος εργασίας των συμβασιούχων καθορίστηκε εκ νέου με το Π.Δ. 121/2007 (Α 155) με το ίδιο Π.Δ. οι συμβασιούχοι που καλούνταν να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις διατηρούσαν το δικαίωμα επαναπρόσληψης με συνακόλουθη δήλωση αυτής της βουλήσεώς τους.
Σε κάθε περίπτωση τα δικαιολογητικά πρόσληψης ορίζονται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 124 και για την υγεία στα προαναφερόμενα Π.Δ.
Η επίκληση των διατάξεων των άρθρων 33 παρ. 4&5 και 34 του Ν. 4029/2011 γίνεται «ως δήθεν»
για να καταδείξει κώλυμα πρόσληψης των συμβασιούχων που προσλήφθηκαν και ως πενταετείς, με μη νόμιμο τρόπο.
Για την ιστορία, δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα η σχετική πράξη του Αρχηγού του Π.Σ. που πιστοποιεί κάτ΄ έτος τις ειδικές Υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλλουν την πρόσληψη. (Π.Δ. 121/2007 άρθρο 1 παράγ. 3)
Το 2011 η ΠΥΣ ΔΙΠΠ/ΦΕΚ12/33 οι. 13901/14-7-2011 όριζε ότι η πρόσληψη των
4.000 ΠΥΠΥΣ θα γινόταν με αντίστοιχη μείωση των εγκρίσεων των εποχικών πυρ/στων για το 2012 δηλ. 5.500-4000= 1500 συμβασιούχοι. Στις 11-4-2012 ο Υπουργός Οικονομικών κος Σαχινίδης (μία μέρα πριν την διάλυση της Βουλής) ενέκρινε την πρόσληψη 1386 εποχικών Πυρ/των μέχρι 6 μήνες.
Λογική απόφαση μιας και πέρυσι εργάστηκαν 5.306 συμβασιούχοι, 1306 επιπλέον των 4000 χωρίς να υπολογίσει κανείς και τις 80 αποχωρήσεις των μονίμων μέχρι 30-03-2012, αριθμός ο οποίος ανάγκαζε την ηγεσία να επιλέξει ποιους συμβασιούχους θα κρατήσει και σε ποιες υπηρεσίες και με ποιες ειδικότητες.
Στη δυσκολία αυτή ζητήθηκε από την υπηρεσιακή κυβέρνηση με πρόχειρη σκέψη να δώσει λύση με επαναπρόσληψη της διαφοράς των 5306-3.400=1906 άτομα, απόφαση η οποία υλοποιήθηκε με την ΠΥΣ της 15-06-2012 την ίδια μέρα δυστυχώς το ΑΠΣ ζητά μαζί με την απόφαση πρόσληψης να μάθει τον αριθμό των κενών θέσεων ανά ειδικότητα των εποχικών πυρ/στων (συμβασιούχων), αποκλείοντας επαναστατικό δικαίο, αυτούς που διαγράφησαν από τους πίνακες των 5ετών και δημιουργώντας ένα νέο ζήτημα, αυτό της τοποθέτησης των 600 5ετών εκ πολιτών με συγκεκριμένα κριτήρια, αλλά και αυτό του διαφορετικού τρόπου εργασίας συμβασιούχων και 5ετών όπως ωράριο, συλλογικές συμβάσεις, αμοιβές αλλά και ειδικότερα θέματα εργασίας ανά ίδια κατηγορία απασχόλησης (ειδικότητα)
Με αποτέλεσμα την έλλειψη δυνατότητας εφαρμογής του σχεδιασμού αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών, λόγω μη κάλυψης των κενών θέσεων των συμβασιούχων από 5ετείς (π.χ. πυροφύλακες που έχουν προσληφθεί ως 5ετείς θα αναλαμβάνουν υπηρεσία στην έδρα της Υπηρεσίας και ακόμη και αν ορισθούν να εκτελέσουν τα καθήκοντα αυτά που δεν έχουν νομοθετηθεί – καθορισθεί για τους 5ετείς θα πρέπει να μετακινηθούν από την Υπηρεσία εν αντιθέσει με τον συμβασιούχο που προσελήφθη με κριτήριο την έδρα του πυροφυλακίου και με συγκεκριμένα καθήκοντα).


Σ.Δ: Δεν συνηθίζω να δημοσιεύω επιστολές που μου στέλνουν συνάδελφοι αλλά διαβάζοντάς την επιστολή του συναδέλφου θεώρησα ότι έχει στοιχεία τα οποία παραθέτει μπορούν να "βοηθήσουν" το Αρχηγείο αλλά και τους συνάδελφους που αντιμετωπίζουν προβλήματα (βλπ. συμβασιούχους & πρώην 5ετείς) ώστε να δοθεί λύση σε θέματα που προέκυψαν αλλά και σε θέματα που θα προκύψουν στο μέλλον !!!

Ευχαριστώ τον συνάδελφο για την τόσο στοχευμέν

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777