29 Μαΐου 2014

29 Μαϊου 1453, αποφράδα μέρα.... ο Ελληνισμός όμως Δεν Αλώνεται !!!

28 Μαΐου 1453: Παραμονή της μοιραίας ημέρας...
Η τελευταία λειτουργία στην Αγιά Σοφιά και ο εμψυχωτικός λόγος του Αυτοκράτορος στους στρατιώτες του!

Οι τούρκοι ολοκληρώνουν τις προπαρασκευές τους για την τελική επίθεση κατά της Κωνσταντινουπόλεως, ενώ οι πολιορκούμενοι Έλληνες παρακολουθούν μεγάλη Θεία Λειτουργία στον ναό της Αγιάς Σοφιάς, μαζί με τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο ΙΑ' Παλαιολόγο.
Οι υπερασπιστές έχουν αποφασίσει να αμυνθούν ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ για την σωτηρία της Πόλεως, γι' αυτό και μεταλαμβάνουν τα Άχραντα Μυστήρια.
Οι συγκλονιστικότερες στιγμές της χιλιετίας! Η τελευταία λειτουργία στην Αγιά Σοφιά, ο εμψυχωτικός λόγος του Αυτοκράτορος στους στρατιώτες του και πάλι στα τείχη για το μεγάλο καθήκον! Όλοι, με πλήρη συναίσθηση των στιγμών, αποφασισμένοι να φανούν αντάξιοι του χρέους της Ιστορίας, αγωνιζόμενοι ως Έλληνες.

"Υμείς μεν, ευγενέστατοι άρχοντες και εκλαμπρότατοι δήμαρχοι και στρατηγοί και γενναιότατοι συστρατιώται και πας ο πιστός και τίμιος λαός, καλώς οίδατε ότι έφθασεν η ώρα... στήτε ανδρείως και μετά γενναίας ψυχής... Παραδίδωμι δε υμίν την εκλαμπροτάτην και περίφημον ταύτην πόλιν και πατρίδα ημών και βασιλεύουσαν των πόλεων.
Καλώς ουν οίδατε, αδελφοί, ότι διά τέσσαρά τινα οφειλέται κοινώς εσμέν πάντες ίνα προτιμήσωμεν αποθανείν μάλλον ή ζήν· πρώτον μεν υπέρ της πίστεως ημών και ευσεβείας, δεύτερον δε υπέρ της πατρίδος, τρίτον δε υπέρ του βασιλέως ως Χριστού Κυρίου, και τέταρτον υπέρ συγγενών και φίλων.
Αι πέλται υμών και ρομφαίοι και τα τόξα και ακόντια προς αυτούς πεμπέτωσαν παρ' ημών. Και ούτως λογίσθητε ως επί αγρίων χοίρων και πληθύν κυνήγιον, ίνα γνώσωσιν οι ασεβείς ότι ου μετά αλόγων ζώων, ως αυτοί, παράταξιν έχουσιν, αλλά μετά κυρίων και αυθέντων αυτών και απογόνων Ελλήνων και Ρωμαίων.
...την πόλιν ταύτην, ήν ανήγειρεν ο τρισμακάριστος και μέγας βασιλεύς Κωνσταντίνος εκείνος, και τη πανάγνω τε και υπεράγνω δεσποίνη ημών Θεοτόκω και Αειπαρθένω Μαρία αφιέρωσεν και εχαρίσατο του Κυρίαν είναι και βοηθόν και σκέπην τη ημετέρα πατρίδι και καταφύγιον των Χριστιανών, ελπίδα και χαράν πάντων των Ελλήνων, το καύχημα πάσι τοις ούσιν υπό την του ηλίου ανατολήν... ούτος ο ασεβέστατος την ποτε περιφανή και ομφακλίζουσαν ως ρόδον του αγρού βούλεται ποιήσαι υπ' αυτόν.
...προσκύνημα της αυτού βλασφημίας και του φληναφού αυτού ψευδοπροφήτου Μωάμεθ, και κατοικητήριον αλόγων και καμήλων.
Λοιπόν, αδελφοί και συστρατιώται, κατά νουν ενθυμήθητε ίνα το μνημόσυνον υμών και η μνήμη και η φήμη και η ελευθερία αιωνίως γενήσηται."

(Ο Αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος προς τους συμπολεμιστές του, κατά την μαρτυρία του Φραντζή.)

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777