30 Νοεμβρίου 2015

Απαντήσεις Τόσκα για Συμβασιούχους Πυροσβέστες, Ομογενοποίηση, κάλυψη κενών Π.Σ από επιλαχόντες κ.α.

Τις απαντήσεις που αφορούν στην α) ομογενοποίηση των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης με την ένταξη αυτών στο μόνιμο προσωπικό, και β) στην εξάμηνη εργασία των Συμβασιούχων Πυροσβεστών (η αντιπυρική διαρκεί 6 μήνες ενώ οι συμβασιούχοι πυροσβέστες εργάζονται μόνο 5 μήνες), την κάλυψη των κενών του Πυροσβεστικού Σώματος από των πίνακα επιλαχόντων Π.Π.Υ και ένταξις του 2008 - 2009 στον πίνακα επιτυχόντων - επιλαχόντων, έδωσε στις 22 Νοεμβρίου 2015 ο Αναπλ. Υπουργός για θέματα Δημόσιας Τάξης κ. Τόσκας σε αναφορά του Βουλευτή της Ν.Δ κ. Ανδριανού.

Οι απαντήσεις που δόθηκαν είναι:
α) ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
"...η ένταξη των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό δύναται να πραγματοποιηθεί και πριν από την συμπλήρωση της πενταετίας υπό τους όρους του παρόντος νόμου, εφόσον τούτο επιβάλλεται από τις υπηρεσιακές ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος και σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 (ν. 4093/2012 – ΦΕΚ Α' 222, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4127/2013 – ΦΕΚ Α' 50), κατόπιν έκδοσης Απόφασης των πρώην Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μετά από σχετική γνώμη του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος.
Πέραν των ανωτέρω, κατόπιν της υπ' αρίθμ. 2/16590/ ΔΠΔΣΜ εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών και βάσει των οδηγιών της, από τη Διεύθυνση Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού καταρτίστηκε το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019 του πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, στο οποίο ενσωματώθηκαν οι νέες πολιτικές, όπως αυτές προσδιορίστηκαν από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, μεταξύ των οποίων και η πολιτική ομογενοποίησης του Πυροσβεστικού Σώματος με τη μονιμοποίηση πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, που αναφέρεται και στη συνημμένη, στην ανωτέρω αναφορά επιστολή."

β) ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ - ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ Π.Σ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ - 2008-2009:  
"Σε ό,τι αφορά στην ένταξη στον πίνακα επιτυχόντων όσων Συμβασιούχων προσελήφθησαν τα έτη 2008 και 2009, την αποκλειστική κάλυψη των κενών του Πυροσβεστικού Σώματος από την λίστα των επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, την στήριξη του θεσμού των συμβασιούχων πυροσβεστών με εξάμηνη σύμβαση εργασίας κατ' έτος για πενταετή θητεία καθώς και την ένταξη του επαγγέλματος στην κατηγορία των επικίνδυνων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, διευκρινίζεται ότι τα εν λόγω ζητήματα δεν προβλέπονται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις."

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777