23 Φεβρουαρίου 2017

Το Άρθρο 13 του Ν.4455/2017 με το οποίο παίρνει τριετή παράταση η θητεία των προς μονιμοποίηση Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης

Άρθρο 13
Μετά την παρ. 19 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α΄61) προστίθεται παράγραφος 20, ως εξής:
"20. Μεταβατική διάταξη. Παρατείνεται, υπό τους όρους και προϋποθέσεις των επόμενων εδαφίων, για τρία (3) έτη, εκτός εάν ορισθεί μικρότερο χρονικό διάστημα με την κοινή απόφαση του πέμπτου εδαφίου, η θητεία των προσληφθέντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, πυροσβεστών πενταετούς θητείας, οι οποίοι κρίθηκαν επιτυχώς από τα αρμόδια Συμβούλια προκειμένου να ενταχθούν στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό δυνάμει της παραγράφου 8 του παρόντος...."
Διαβάστε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ολόκληρο το σχετικό άρθρο του Νόμου.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777