30 Ιουνίου 2010

Αρχίζει Αύριο η ΑΠΟΓΡΑΦΗ για όσους πληρώνονται από το Δημόσιο.

Πρώτα από όλα να πώ ότι και εμείς, οι συμβασιούχοι πυροσβέστες, ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ !!!!
Σύμφωνα λοιπόν με την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.18.22/1829.οικ.14321/21/6/2010 του Υπουργείου Εσωτερικών ενημερώνονται ΟΛΕΣ οι υπηρεσίες οτυ Δημοσίου για την απογραφή των υπαλλήλων τους.
Συγκεκριμένα αναφέρει "Ειδικότερα, σύµφωνα µε το Άρθρο Δεύτερο του Ν. 3845/2010 “Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη µέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο”, και την υπ΄αριθµ. 2/37345/0004/4¬6¬2010 (ΦΕΚ 784/Β/4¬6¬2010) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών, διενεργείται απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α΄και β΄βαθµού. Για το λόγο αυτό, οι Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού όλων των φορέων καλούνται να ενηµερώσουν άµεσα το πάσης φύσεως προσωπικό της αρµοδιότητάς τους, δεδοµένου ότι η απογραφή έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και πρέπει να ολοκληρωθεί µέσα στο χρονικό διάστηµα από την Πέµπτη 1 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2010, όπως ορίζεται παρακάτω."
Οπότε και λογικά από την υπηρεσία σας θα πρέπει να ενημερώσουν και τους συμβασιούχους πυροσβέστες αφού αναφέρετε πως "Υπόχρεοι προς απογραφή" είναι και "Το επί θητεία και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στρατιωτικό και ένστολο προσωπικό των Υπουργείων Εθνικής Άµυνας και Προστασίας του Πολίτη (π.χ στρατιωτικοί πενταετούς θητείας, εποχιακοί πυροσβέστες, κλπ)" .
Για τον χρόνο απογραφής αναφέρετε "Για την οµαλή διεξαγωγή της διαδικασίας, οι υπόχρεοι απογράφονται, ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του Αριθµού Φορολογικού Μητρώου τους, από την 1η Ιουλίου έως και τις παρακάτω ηµεροµηνίες ως εξής:

• Οι υπόχρεοι των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 1 απογράφονται έως και τις 12 Ιουλίου
• Οι υπόχρεοι των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 2 απογράφονται έως και τις 13 Ιουλίου
• Οι υπόχρεοι των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 3 απογράφονται έως και τις 14 Ιουλίου
• Οι υπόχρεοι των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 4 απογράφονται έως και τις 15 Ιουλίου
• Οι υπόχρεοι των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 5 απογράφονται έως και τις 16 Ιουλίου
• Οι υπόχρεοι των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 6 απογράφονται έως και τις 19 Ιουλίου
• Οι υπόχρεοι των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 7 απογράφονται έως και τις 20 Ιουλίου
• Οι υπόχρεοι των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 8 απογράφονται έως και τις 21 Ιουλίου
• Οι υπόχρεοι των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 9 απογράφονται έως και τις 22 Ιουλίου
• Οι υπόχρεοι των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 0 απογράφονται έως και τις 23 Ιουλίου

Η εισαγωγή των στοιχείων µπορεί να πραγµατοποιηθεί όλο το 24ωρο."

Όσον αφορά το ποίος πρέπει να κάνει την απογραφή αυτό είναι αποκλειστικά ο "υπόχρεως" οποίος και πρέπει να τα καταχωρήσει ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα αναφέρετε "Σηµειώνουµε ότι κάθε υπόχρεος απογράφεται ατοµικά, δηλαδή συµπληρώνει ο ίδιος τα στοιχεία του στην ηλεκτρονική σελίδα http://apografi.gov.gr. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι υπόχρεοι που δεν δύνανται να απογραφούν λόγω ασθένειας ή αιφνίδιου κωλύµατος, καθώς και οι υπόχρεοι που πρόκειται να απουσιάσουν µε προγραµµατισµένες άδειες και δεν δύνανται να απογραφούν µόνοι τους."

Εάν όμως καταθέσετε στην υπηρεσία σας μια αίτηση ,που έχουν ήδη, μπορείτε να ζητήσετε την απογραφή να την κάνει η υπηρεσία σας συμπληρώνοντας την αίτηση καθώς και το έντυπο της απογραφής.
Τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ που είναι απαραίτητα για να συμπληρώσετε το ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ είναι:

Πρόσφατο εκκαθαριστικό της µισθοδοσίας
Εκκαθαριστικό φορολογίας ή άλλο έγγραφο µε το ΑΦΜ από το 2002 και µετά
Βιβλιάριο υγείας ή κάρτα κοινωνικής ασφάλισης ή επιστολή γνωστοποίησης του Αριθµού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
Αστυνοµική/ Στρατιωτική ταυτότητα ή διαβατήριο
Λογαριασµό ΔΕΗ κατοικίας, ανεξάρτητα από το όνοµα του δικαιούχου
Τίτλος σπουδών (πτυχίων, ξένων γλωσσών κλπ)

Στην επίσημη σελίδα της ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ αναφέρετε χαρακτηριστικά ότι: "Μετά την καταληκτική ημερομηνία, δε θα γίνεται δεκτή η αίτησή σας"

ΟΛΗ την ΕΓΚΥΚΛΙΟ καθώς και τα ΕΝΤΥΠΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ μπορείτε να τα βρείτε στην σελίδα http://apografi.gov.gr . ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777