25 Ιανουαρίου 2011

Επιστολή - Προτάσεις προς Βουλευτή ΠΑΣΟΚ κ. Αρβανιτίδη.

Λαγκαδάς, 14 Ιανουαρίου 2011
Αριθ. Πρωτ : 04

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις επί του Άρθρου 15 του σχεδίου νόμου με τίτλο ¨Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπ. Προ. Πο και άλλες διατάξεις¨ »

Κύριε Βουλευτά,

όπως πιθανόν να γνωρίζετε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει ετοιμάσει μέσα από το σχέδιο νόμου του οποίο ατο άρθρο (15) δημιουργείτε μία νέα κατηγορία Πυροσβεστών με την ονομασία «Πυροσβέστες 5ετους Υποχρέωσης» στα πρότυπα του νόμου 2622/1998 για τους συνοριοφύλακες, ούτως ώστε μέσα από αυτό να αποκατασταθεί και ένας μεγάλος αριθμός συμβασιούχων πυροσβεστών.
Πρωτίστως θεωρούμε ότι η κάλυψη των θέσεων πρέπει να γίνει πρώτα από τους Εποχικούς Πυροσβέστες και εφόσον δεν καλυφθούν οι θέσεις να καλυφθούν από πολίτες.
Διαβάζοντας το άρθρο 15 του σχεδίου νόμου πιστεύουμε ότι στην επιτροπή της βουλής που θα συζητηθεί μπορούν και πρέπει να γίνουν οι εξής αλλαγές:

Στην παρ. 1: Να αναγράφετε απαραίτητα ο αριθμός των οργανικών θέσεως που
δεν πρέπει να είναι λιγότερες από 3.000 ή 3.500.

Στην παρ. 4 αναφέρεται «α) εποχικοί πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 και β) το εποχιακό εργατοτεχνικό προσωπικό που προσελήφθη για την εκτέλεση προγραμμάτων αντιπυρικής προστασίας της χώρας σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ.20 του ν. 2538/1997»
Προτείνουμε να γίνει ως εξής: «α) εποχικοί πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 και β) το εποχιακό εργατοτεχνικό προσωπικό που προσελήφθη για την εκτέλεση προγραμμάτων αντιπυρικής προστασίας της χώρας σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ.20 του ν. 2538/1997 και είναι εν ενεργεία εποχικοί πυροσβέστες του Πυροσβεστικού Σώματος σύμφωνα με το (α)»

Στην παρ. 5 αναφέρεται: «
Ο αριθμός των μορίων ανά κριτήριο, το ποσοστό ανά κατηγορία με τον κατεχόμενο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης τα λοιπά απαιτούμενα προσόντα και ο τρόπος διαπίστωσής τους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η προκήρυξη θέσεων, η διαδικασία πρόσληψης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προ. Πο»
Προτείνουμε να γίνει ως εξής:
«Με Π.Δ. που θα εκδοθεί εντός μηνός από την δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα ανακοινωθούν, με απόφαση του Υπουργού Προ. Πο, ο αριθμός των μορίων ανά κριτήριο, το ποσοστό ανά κατηγορία με τον κατεχόμενο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης τα λοιπά απαιτούμενα προσόντα και ο τρόπος διαπίστωσής τους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η προκήρυξη θέσεων, η διαδικασία πρόσληψης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

Στην παρ. 8 αναφέρεται ότι «Πυροσβέστες 5ετους Υποχρέωσης, οι οποίοι κατά τον χρόνο πρόσληψης τους δεν είχαν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να ζητήσουν, αντί της ανανέωσης της θητείας τους, να ενταχθούν στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό με τον βαθμό του πυροσβέστη, υπό τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου…..»
Προτείνουμε να γίνει ως εξής:
«Πυροσβέστες 5ετους Υποχρέωσης, απόφοιτοι Λυκείου, ανεξαρτήτου ηλικίας, οι οποίοι θα τελειώσουν ευδοκίμος την 5ετία μπορούν να ζητήσουν, αντί της ανανέωσης της θητείας τους, να ενταχθούν στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό με τον βαθμό του πυροσβέστη, υπό τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου…..»

Στην παρ. 15 αναφέρεται ότι: «Οι μηνιαίες αποδοχές των Πυροσβεστών 5ετους υποχρέωσης είναι αυτές που λαμβάνουν ως εποχικοί πυροσβέστες ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας τους και την οικογενειακή τους κατάσταση».
Προτείνουμε να επανέλθει ως εξής: «Για τα οικονομικά των Πυροσβεστών 5ετους υποχρέωσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2622/1998 (Α’ – 183), όπως ισχύει σήμερα. Όπου στις διατάξεις αναφέρονται «Συνοριακοί Φύλακες», «δόκιμος αστυφύλακας», «Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας», «Υπαστυνόμος Β’» και «αστυνομικό προσωπικό» νοούνται «Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης», «δόκιμος πυροσβέστης», «Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος», «Ανθυποπυραγός» και «πυροσβέστες», αντίστοιχα.»

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο που διαθέσατε για να διαβάσετε τις απόψεις μας.
Παρακαλούμε και εσείς από την πλευρά σας να ασκήσετε κάθε δυνατή πίεση ώστε το σχέδιο νόμου να κατατεθεί το συντομότερο στην βουλή με τις απαραίτητες βελτιώσεις για να δοθεί επιτέλους μια οριστική λύση στην εργασιακή μας ομηρία όπως άλλωστε πολλές φορές έχει πει και ο Πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου Α. Γεώργιος.
Τέλος θα θέλαμε να προτείνεται και να πιέσετε επίσης τον Υπουργό Προ.Πο.
οι συνάδελφοι που δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν σε επικειμένη προκήρυξη βάση του παραπάνω σχεδίου νόμου να μπορούν να προσλαμβάνονται είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση κατά προτεραιότητα, είτε να παραμείνουν ως συμβασιούχοι πυροσβέστες έως την συνταξιοδότησής τους.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στην διάθεσή σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Καστανίδης Γεώργιος

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χρυσανθοπούλου Πελαγία

Σ.Δ: Ο κ. Αρβανιτίδης είναι μέλος της επιτροπή στην βουλή για το σχέδιο νόμου που μας αφορά.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777