04 Σεπτεμβρίου 2011

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ !!!!

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, αύριο αρχίζει η κατάθεση των δικαιολογιτικών για την προκήρυξη των 4.000 Πυροσβεσ τών Πενταετούς Υποχρέωσης και ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά μέχρι το τέλος !!!
Υπενθυμίζω τα έγγραφα που πρέπει να έχετε ΟΛΟΙ μαζί σας ή θα σας δοθούν για συμπλήρωση απο την Υπηρεσία σας.
Τα υπόλοιπα που δεν αναφέρω είναι τα επιπλέον προσόντα που έχει ο κάθε ένας και αναφέρονται στην προκήρυξη.

1. Αίτηση Συμμετοχής η οποία συμπληρώνεται σε ειδικό έντυπο, που χορηγείται από τις Υπηρεσίες κατάθεσης των δικαιολογιτικών καθώς και μία έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας. Η αίτηση πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς διορθώσεις - σβησίματα.
2. Παράβολο δεκαπέντε (15) € που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (2 όψεις).
4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών.
5.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στις οποίες αναγράφετε ότι έχουν τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα που αναφέρονται στις παραγράφους 2,3 και 5 του άρθρου 15 του Ν. 3938/2011 κ.α
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για όσους είναι άνω των 45 ετών και έχουν αντικειμενική αδυναμία δήλωσης Ικανότητας Ι1.
7. Βεβαίωση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην οποία φαίνεται ότι εργαστήκαμε ή εργάζόμαστε ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης.

Στην Θεσσαλονίκη την βεβαίωση ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ θα την παραλάβετε την ημέρα που θα καταθέσετε τα δικαιολογητικά σας.
Να σημειώσω ότι στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα υπάρχουν 2 μόνιμοι πυροσβέστες που θα παραλαμβάνουν τα δικαιολογητικά των συμβασιούχων πυροσβεστών και θα σας βοηθούν.
Να επισημάνω επίσης για όσους είναι πολύτεκνοι, η βεβαίωση από τον οικείο σύλλογο πολυτέκνων πρέπει αν είναι ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας που εδρεύει στην Αθήνα.
Καλό είναι λοιπόν όσοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία αν δεν το έχουν κάνει μέχρι τώρα, να κινηθούν ΑΜΕΣΑ ώστε να σταλεί η βεβαίωση του τοπικού συλλόγου πολυτέκνων στην Αθήνα για θεώρηση.

Τ
έλος να επισημάνω ότι όπως γράφει η προκήρυξη στην 2η σελίδα αλλά και στην σελίδα 12 "Η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό από τον διαγωνισμό και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις" γι΄αυτό προσοχή στα δικαιολογητικά σας και στις Υπεύθυνες Δηλώσεις σας.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ !!!!

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777